Husi dadus 4653 – Xefe Suco Martinho: “Komunidade 800 Resin Iha Suco Suai Loro Simu Ona Vasina Covid-19”

Covalima (RCCT) 15-09-21, Pesoal Saude iha Suai Kontinua halo vasinasaun ba komunidade sira iha Aldeia tolu ( 3 ) hanesan Aledia Suco Loro, Mane Ikun no Lo’o iha salaun Sede de Suco Suai Loro.

Tuir Xefe do Suco Suai Loro Martino Mendonca, dadus ba Komunidade nebe Xefe Aldeia sira rekolha iha Aldeia lima iah Suco Suai Loro hamutuk ema Rihun Hat Atus Nen Lima Nulu Nesin Tolu ( 4.653 ) maibe ba ema nebe simu ona vasinasaun Doze Primeiru no Segundu Doze hamutuk ema na’in Atus walu ( 800 ) resin.

“ Total Dadus Komunidade sira nia iha Suco Suai Loro iha Aldeia lima ( 5 ) nia laran nebe mak ami rekolha husi Aldeia agora ne’e tama ona ema Rihun Hat Atus Nen Lima Nulu Resin Tolu ( 4.653 ) maibe ema nebe mak simu vasinasaun doze primeiru no Segundu hamutuk ema nain Atus walu ( 800 ) resin ona iha Aldeia lima ( 5 ) nia laran ” Informa Xefe do Suco Suai Loro Martino Mendonsa

Xefe Suco Suai Loro mos Informa antes ne’e komunidade barak izizi atu hetan vasinasaun tamba ne’e, Na parte halo komfirmasaun ho Mediku sira iha Centro Saude Posto Suai hodi halo vasinasaun ba nia komunidade sira.

“ Komunidade barak mak husu Hau atu simu vasinasaun husi Mediku sira, tamba ne’e tersa feira hori seikdia 14-09 2021 ne’e ha’u hasoru Mediko sira iha Centro Saude Postu Suai hodi inform aba sira kona ba vasinasaun ba ha’u nia komunidade sira iha Sede Suco Suai loro. ohin medico sira mai hodi fo vasina duni ba ha’u nia komunidade sira iha ha’u nia Suco laran liu liu ba komunidade sira iha Aldeia tolu mak hanesan Aldeia Suco Loro, Mane Ikun no Aldeia Lo’o” Tenik husi Xefe Suco Suai Loro Martino Mendonsa.

Entretanto tuir Xefe Suco Suai Loro, komunidade sira iha Suco Suai loro simu aimoruk vasina Tipo rua, balu mak simu vasina AztraZaneka no balu simu vasinasa Sinovac, maibe ema barak liu mak simu vasinasaun Covid-19 ho  AztraZaneka.
Jornalista : Saturnino Soares
Editor       : Chamot Nahac