Hakat liu husi dalan Ilegal-UPM Kaptura Funsionario Timor Oan Na’in 5

Membro GAM Nain 5 nebe UPM KAmptura
Foto husi Ekipa Vizilansia UPM :Membro GAM Nain 5 nebe UPM Kaptura Iha Salele-Mota Masin

Covalima (RCCT) 20-08-21, Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Unidade Polisia Maritima (UPM) kaptura Funsionariu Publiku (FP) na’in-5, iha area Fronteira Salele Covalima, bainhira fila husi atividade Grupu Arte Marsial (GAM) sa’e sintu, iha Nasaun vizinu Indonesia.

Komandante Polisia Unidade Maritima Iha Covalima Super-Intendente Polisia Basilio de Jesus Konta ba Radio Comunidade Cova Taroman Via telefone Sesta (20-08), Komandante Basilio dehan UPM hala’o ona servisu operasaun Alerta Um iha Linha Fronteira dentru de fulan ida ona hodi asegura ema tama no sai liu husi dalan Ilegal. Nia dehan iha Dia 20 dader madrugada membro UPM kamptura FP na’in 5 nebe foin fila husi hala’o Aktividade GAM Nasaun Vizino Indonesia.

Servisu Operasoens ba iha linha fronteira ne’e, Alerta um kuaze tama tiha ona ba fulan ida, no ita iha apoio ekipa ida tan mai husi Dili atu hodi halo Operasaun ba Pasajen Ilegal husi GAM nebe mak atu sai husi Timor Leste, no Ohin dader san tama ona dia 20 ita kaptura ema nain 5 nebe foin fila mai husi Indonesia” Komandante UPM Covalima Relata.

Komandante UPM Covalima Fundamenta Semana ida liu membro GAM ne’e Graduasaun iha Indonesia iha tan ne’e Parte Siguransa Fronteira simu Informsaun husi Fontes balu nebe informa kona membro sira nebe hakat ba Indonesia liu husi dalan Ilegal ne’e Atu fila maka UPM hahu prepara estratejia hodi halo Emboskada iha Area Fronteira Salele Covalima nebe besik ba Area Fronteira Mota Masin Malaka Indonesia.

Semana ida liu ba sira sae ona sabuk iha dia 15/16,agora sira fila fali mai, Ami iha Notisia ka informasaun balu husi fontes nebe mak mai hato’o iha UPM, komesa horsehik (19-08) ita trasa planu halo buska iha area Fronteira no horkalan kuaze iha tuku 10 ita halo emboskada iha fronteira tanba iha Informsaun serteja katak sira atu tama mai iha tuku 10 ou tuku 11 otl tanba ne’e horkalan sira tama mai Kuaze iha tuku 12:47 otl” Katak Komandante UPM Covalima Basilio de Jesus ba RCCT Via telefone (20-08)

Nia dehan UPM Kaptura FP na’in 5 nebe mak ema nain 4 husi Municipio Ainaro no Nain ida seluk husi Municipio Bobonaro, nebe UPM Kaptura iha tasi ninin iha area Fonteira Maritima Salele Covalima Timor Leste ho Mota Masin, Malaka, Indonesia.

Ita Kaptura ema sira ne’e iha Parte Area Salele no Mota Masin, ne’e Area Fronteira tasi Entre Salele Covalima ho Mota Masin Malaka Indonesia, Ema nain 5 ne’e nain 4 husi Municipio Ainaro, no Nain ida seluk husi Municipio Bobonaro” Tenik Nia.

Nia Haktenik membro GAM nain 5 ne’e Maioria Kuaze Funsoinario Publiku husi Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Ministerio Justisa (MJ) no Funsionario Empreza telekomunikasaun Telemor.

“Sira nain 4 husi Municipio Ainaro ne’e FP hotu, na’in 1 nudar funsionario iha Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), ida husi Ministerio Justisa no nain 2 seluk nudar funsionario husi Ministerio Saude (MS) hanesan infermeiro iha Hospital Ainaro, nain 1 seluk husi Municipio Bobonaro nia mos hanesan Funsionario iha kompanya telemor iha Maliana” Dehan Komandante Basilio ba RCCT.

Komandante Basilio mos informa Sidadaun na’in 5 ne’e sai husi Timor Leste ba Indonesia Liu husi dalan Ilegal iha Area Fronteira Entre Maliana, Bobonaro, Timor Leste no Haekesak Indonesia, maibe sira Tenta tama fali mai Timor Leste liu husi dalan Ilegal iha Suai .

Ema sira ne’e Hotu sai husi Timor Leste, na’in 3 sai iha dia 5 de Agostu liu husi dalan Ilegal Maliana no Haekesak neba, Depois na’in 2 seluk sai iha dia 6 de Agostus ne’e mos husi Maliana neba, agora sira tama fali mai ne’e maka laliu ona fatin nebe sira tama ne’e maibe sira tenta tama husi suai ho hanoin ida katak sira ne’e funsionario entaun tanba funsionario entaun sira tauk prosesu kona sira mak sira tenta tama liu husi dalan ilegal, maibe meius nebe sira trasa labele utra pasa Porke UPM Alerta tiha ona Fulan ida liu ba, entaun horkalan Ha’u Orienta Xefe Operasaun UPM mak Diriji seksaun ida hodi halo imboskada iha neba, bainhira sira tama mai iha tuku 12:47 sira tama mai ita Kaptura sira lori mai postu vizilansia UPM nian iha Salele” tenik nia.

Entretantu Hafoin UPM Kaptura no halo tiha Indentifikasaun ba Sidadaun na’in 5 ne’e iha Postu Vizilansia UPM nian iha Fronterira Salale, iha tuku 3 madrugado UPM Transporta kedas Sidadaun Na’in 5 ne’e husi Postu Vizilansia UPM iha Fronteira hodi Intrega ba Kuarentena Polo-Suai hodi supmete ba Periodo Kuarentena nebe termina durante semana 2.

Joarnalista : Saturnino Soares

Editor        : Chamot Nahac