HAK Realiza Seminario Nasional-Afonso:Kontribui ba Paz bele Taka Prizaun

Covalima (RCCT) 30-11-21 HAK Realiza Seminario nasional iha Covalima ho objetivu Atu mellora di’ak servisu tribunais hodi asegura Prizioneiru prizaun preventiva sira nia direitu ba asesu Justisa normal, no atu hetan informasaun lolos konaba Funsionamento Juridisiario iha Timor-leste e Deskute Problema no lakuna sira liga ba asisti formal, hodi buka Diskusaun hamutuk.

Tan ne’e Representante Administrator Municipio Covalima Afonso Nugueira Nahak Iha nia diskursu hateten Sosiedade tenki Kontribui ba paz no establidade hodi bele Taka prizaun sira no tribunal.

“Ba Ha’u ita tenki Haka’as an hodi Taka Prizaun, Iha rai seluk Prizaun sai hotel, ihaTimor-Leste bele taka prizaun ou lae ita taka ho tribunal maibe ita persiza servisu maka’as, tenki hametin ita nia paz” Hateten Afonso Nugueira Nahak

Afonso Haktenik, Covalima mak Sei Nafatin Iha ema nebe Komete Kirimi hanesan, kontinua iha oho malu no iha Violensia Domenstika iha uma laran mak Prizaun Suai sei Nakonu hanesan Prizaun Bekora.

“Entaun ita taka Ita nia prizaun suai, Ita nia suai nia liman maibe bainhira Kontinua baku malu violensia Domestika, Kontinua Iha oho malu, Ha’u hanoin prizaun suai sei nkonu hanesan iha prizaun Becora Tamba prizaun Becora la iha ona Fatin ba Prizioneiro sira.” Dehan Afonso Nugueira nahak.

Enkuantu iha fatin ne’e Koordenador Gavineti Sosiedade Sivil Primeiru Ministru, Filipe da Costa Iha diskursu Temi reforsa mehi atu taka prizaun maibe sidadaun tenki kumpri lei.

“Ha’u nia hanoin ita mehi atu taka Prizaun Ne’e ita bele taka ona infernu, hakarak hari sidadaun Di’ak hodi kumpri lei hotu i ha’u hanoin loron ida ita bele taka prizaun maibe tenke liu husi diskusaun” Dehan Filiipe da costa.

Entretantu Seminariu Nasional Ne’e realiza iha salaun Administrasaun Municipio Covalima no Hetan partisipasaun Husi (GAS)-Primeiru Ministru,Komandante Polisia Municipio Covalima, Representante Administrator Covalima, Administrador Tribunal Distrital Suai, PDHJ, Xefe Suco no komunidade Sira.

Jornalista : Aliansi/Roni
Editor         :Chamot Nahac