Hafasil Populasaun hetan Dokumentu Sidadania-Servisu Rejistu Sivil no Notariadu Covalima Halo Produsaun BI no Sertidaun Nascimentu tama sai PA

Covalima (RCCT) 25-04-22, Servisu Rejistu Sivil no Notariadu Munisipiu Covalima halo Lansamentu jejistu no tratamentu ba Sidadaun sira nia Billete Identidade no Sertidaun Nascimentu (RDTL) iha Postu Administrativu Tilomar no Fohorem.

Ko’alia ba RCCT Iha Sede Suku Lalawa, Diretór Servisu Munisipal, Rejistu Sivil no Notariadu Covalima, Antonio Sarmento hateten, Tratamentu no rejistu Billete Identidade (BI) no Sertidaun Nascimentu ba Sidadaun sira iha Postu Administrativu (PA) Tilomar ne’e sei halo deit ba Suku 2 ( Beiseuc no Lalawa) ne’ebé sei realiza durante loron 5, hahu iha Segunda Feira 25 to’o Sexta Feira dia 29 de Abril 2022.”

Abertura ba Rezistu Billete Identidade,Sertidaun Nascimentu ba Sidadaun sira iha Postu Administrativu 2 (Tilimar no Fohorem) iha Sede Suku Lalawa. Maibe Postu Tilomar ami halo atendementu deit ba Suku 2, Suku Beseiuc no Lalawa, ba Ekipa primeiru nian komesa ohin to’o dia 29, depois sei kontinua tan iha dia 2 to dia 12 de Maio iha Postu Fohorem, Postu Fohorem ami sei ba rezistu iha fatin 2 iha suku Fohorem no Suku Dato Rua no sei konsentra iha Suku Fohorem, Suku Lactos no Dato Tolu sei konsentra iha Suku Lactos” Informa Diretor Antonio Sarmento, Segunda Feira (25/04)

Diretor Antonio fundamenta, Tanba Komunidade sira iha Area Rural hela dok husi kapital Munisipiu, tan ne’e Servisu Rejistu Sivil no Notariadu hakbesik ba Komunidade sira hodi halo atendementu ba trata dokumentu Sidadaun no Produs hodi intrega kedas ba Sidadaun sira.

Tanba ami hare liu ba sidadaun sira nebe hela iha area rural, tan sira atu ba munisipiu ne’e dok, tan ne’e ami halo planu mai hakbesik ba Populasaun hodi atende sira nune’e ami rejistu no produsa kedas sertidaun nascimentu depois foto kedas BI no Intrega kedas ba sira,” Tenik Antonio

Iha fatin ne’e Xefe Suku Lalawa Agradese ba Servisu neebe Rejistu Sivil no Notariadu Covalima hala’o tanba bele fasilita nia Komunidade sira hodi bele hetan dokumentu sidadaun nian hanesan BI no Sertidaun Nascimentu (RDTL).

Ha’u Agrade tanba hau nia povu kontetnti, kona ba sira BI nebe mate ne’e bele hamoris iha ne’e, no sira mak laiha total no oan kiik oan sira ne’e bele hadi’a no halo iha Suku kedas.” Katak Xefe Suku Lalawa Remigio Gomes ba RCCT iha Sede Suku Lalawa, Segunda (25/04)

Iha Aktividade ne’e rejistrasaun no Produz dokumentu sidadaun ba Sidadaun sira husi Suku Beseiuc no Lalawa ne’e konsentra iha Sede Lawala Postu Administrativu Tilomar, neebe sei hala’o durante loron 5, hahu segunda feira ohin (25/04) no sei remata iha Sexta Feira (29/04) Semana ne’e, hafoin sei kontinua ba Postu Administrativu Fohorem.

Reportazen RCCT