Guarda Prizional  iha Munisipiu Dili, Covalima, no Ermera Sei Hetan Subsidiu Linha Frente Husi Governu

Covalima (RCCT) 08-09-21 Guarda Prijional sira iha Munisipiu tolu (Covalima, Dili no Ermera “Gleno”), sei hetan Subsidiu Linha Frente nian (Front Line) husi Governu.

Ministro Justica Manuel Carceres da Costa iha nia deskursu wainhira halo abertura formasaun profesional ba Guarda Prizaun iha Suai hateten, Ministru Justica orienta ona Diretora Jeral (DJ) ho Diretor Servisu Prijionais Administrasaun Sosial atu aprezenta lista Guarda Prizional sira nian, atu nune’e hodi husu Subsidiu Linha Frente nian husi Governo.

” Hori kalan hau orienta ona Senhora DJ ho Senhor Diretor Servisu Prijionais Administrasaun Sosial ninian, atu aprezenta lista Guarda Prijional sira nian, atu husu Subsidiu Front Line nian husi Governu “ Ministru Justica deklara iha Prizaun Suai Tersa (08-09-)

Governante ne’e informa, Ministru Justisa (MJ) hato’o ona ba Konsellu Ministru hodi hetan aprovasaun, no Presidente da Republika mos promulga katak Guarda Prijional sira mos sai Linha Frente ba Pandemia Covid-19.

” Imi nia direito imi hato’o mai hau, depois hau hato’o ba Konsellu Ministru aprova, no Senhor Presidente da Republika promulga katak imi Guarda Prijional mos Front Line ba Pandemia Covid-19 ida ne’e “ Governante ne’e dehan.

MJ Manuel Carceres informa ba Guarda Prizaun sira tenke ho onestidade, atu nune’e bainhira halo pagamentu sei hare tuir Guarda nebe nebe servisu turnu.

” Hau rekomenda ona ba DJ ho Diretor Servisu Prijionais Administrasaun Sosial katak hau presiza Onestidade, ema nebe maka servisu turnu ne’e sei selu tuir nia servisu turnu ne’e, depois ida nebe maka deskansa iha Uma labele aproveita oportunidade, Laos hatodan ema seluk depois ita goja ne’e labele, Guarda Prijional hotu-hotu simu maibe hau presiza onestidade, atu nune’e sai sasukat atu halo avaliasaun dejempenhu ba ita bot Sira” Governante ne’e hakotu.

Jornalísta : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac