Governu Implementa SB Rekopera Ekonomia no Motiva Agrikultur Badinas Halo To’os

Covalima(RCCT)05-08-22–Sekretariu Estadu Koperativa, Eleizário Ferreira, Lansa Programa Sesta Basika (SB) ba Populasaun sira iha Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima.

Iha Lansamaentu SB ba Povu sira iha Zumalai ne’e, Gorvernante Eleizário Ferreira Hateten VIII Governu Konstitusional liu husi implementa programa distribuisaun Sesta Bazika (SB) ba Povu tomak atu estimula ekonomia rai laran no motiva agrikultur sira badinas halo to’os ho natar.

“Objetivu husi distribuisaun sesta basika ne’e atu estimula ita nia ekonomia rai laran liliu motiva ita nia populasaun agrikultur sira badinas produs” informa Sekretariu Estadu Koperativa, Eleizário Ferreira, ba Jornalista sira hafoin hala’o lansamentu distribuisaun programa SB ba komunidade sira iha Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima Sesta (05/08).

Sekretariu Estadu Koperativas, Eleizário Ferreira, haktuir VIII Governu konstituisionál hala’o ninia programa ida ne’e nia objetivu mak atu halo rekopera ba ekonomia rai laran no motiva agrikultur sira sai hanesan produtor ida ne’ebé permanente hodi kontribui ba ekonomia rai laran ida ne’e mak objetivu husi programa sesta bazika nian.

Nia afirma normalmente populasaun tomak sei hetan hotu ne’ebé rejistadu ona iha baze dadus Covalima nian no rejista mos ba funsionariu sira ne’ebé salariu mais sei labele simu maibe sira nia familia agregadu, ezemplu iha familia ida inan ka aman iha servisu kada fulan manan osan ho montante $ 500 ba leten sei labele simu maibe sira nia oan ka familia sei simu nafatin.

Iha Fatin ne’e Administrador Munisipiu Covalima Fransisco de Andrade agradese ba oitavu governu ne’ebé iha tinan 2020 bainhira halo viabilizasaun kria politika ida ba programa SB atu hodi rekopera ekonomia rai laran mak ohin loron realiza tan programa ida ne’e ba faze daruak, ne’ebé faze primeiru hala’o iha tinan 2020.

“Ita nia distribuisaun programa sesta bazika ne’e ba faze daruak ona, iha faze primeiru realiza iha 2020, tanba saida mak ita agradese ba governu ida ne’e tanba nia hatene katak situasaun povu durante ne’e nia infrenta” dehan Administrador.

Administrador Covalima mos dehan povu hotu hotu enkoraza malu atu halo natar no halo nia to’os tanba ho SB fo motivasaun ba povu hotu atu bele halai sira nia natar ho sira nia to’os nune’e iha Postu Administrativu Zumalai wainhira seidauk implementa SB ema fa’an fos tuir estrada ninin sira ne’e laiha, maibe depois implementa programa SB kuaze populasaun tomak tesik ba to’o Oebaba ne’e povu hotu maioria fa’an sira nia fos ne’ebé na’in mak produs rasik.

Reprezentante komunidade Zulo, Amaro Nascimento, agradese tanba ohin loron bele hetan netik aihan balu husi Governu hodi ba han kalan ida ka rua nian.

“Ami agradese tebes tanba ohin loron ho maromak nia tulun mak ohin loron bele hetan programa sesta bazika (SB) maibe iha tinan kotuk lahetan maske governu halo distribuisaun sesta bazika” dehan Amaro Nascimento.

Amari haktuir ho produtu ne’ebé governu distribui liu husi programa SB Maioria produtu lokal tanba ne’e bele motiva to’os na’in sira badinas halo to’os ho natar, tanba produtu hirak ne’e Governu hasai liu husi kompaña sira sosa fali husi povu no fahe hikas povu.

“Ami kontente tebes ohin ami simu, ho ida ne’e bele motiva ami bele badinas halo natar no halo to’os, tanba ohin ita haree produtu sira ne’e maioria produtu lokal ne’ebé povu rasik mak produs” nia dehan.

Nune’e mos Diretór Kompaña Aitula, Silvero Ferreira Maubere hateten total benefisariu iha Postu Administrativu Zumalai hamutuk ema na’in 15,161, kada ema ida sei hetan direitu ba programa SB hanesan fos mutin kilo grama 6, fos mean kilograma ida, na’an karau isin no ruin, fore rai, mina nu virgen no mina tein, masin, masin midar, kafe ut, sabaun ho deterzen bo’ot ne’ebé kompaña Aitula agora distribui ne’ebé ohin hahu uluk husi Suku Zulo nian partensia ba Postu Administrativu Zumalai.

Nia dehan item hirak ne’e maioria produtu lokal iha pursentu 81 no sasan sira ne’ebé importa iha pursentu 19 ba kompaña hodi halo distribuisaun ba benefisariu sira iha Zumalai.

Reportazen :RCCT