Fundasaun Alola Sei Apoio “Alola” Sai Sidadaun Timor

Husi Fundasaun Alola dadalia ho Juliana dos Santos “Alola” iha Uma Mahon VPU PNTL Covalima. FOTO RCCT/Tynho Gusmão

Covalima (RCCT) 22-01-22, Fundasaun Alola sei apoio Juliana dos Santos “Alola” hodi hetan fali Direitu hanesan sidadaun Timor, tanba ne’e dadaun ne’e Fundasaun Alola rekolla ona dadus, konaba Juliana dos Santos “Alola” nia istória hahu husi tinan 1999 to’o agora.

Lia ne’e hato’o husi Reprezentante Fundasaun Alola José Sabino Ximenes bainhira vijita hodi hare direta kondisaun Juliana dos Santos “Alola” iha Uma Mahon VPU PNTL Covalima.

Ohin ami hetan informasaun barak komesa husi 1999 to’o foin dadauk akonteseimentu ho nia kaben, depois dokumentus balun mos iha ne’e agora preparadu, depois ami nia Xefe bo’ott husi Dili mos haruka mensajem katak ba oin ne’e nia hahu ho jornada foun, dadus ne’ebé maka ami rekolla bele suporta ami para ba futuru ami apoio asistensia para nia bele sai Sidadaun Timor oan” Jose Sabino relata iha Uma Mahon VPU PNTL Covalima (22/01).

José Sabino Ximenes informa, Fundasaun Alola pronto servisu hamutuk ho Governu hodi hare Juliana dos Santos “Alola” nia oan sira ne’ebé dadaun husik hela Indonésia ne’eba.

Bainhira, karik Oan sira mos hakarak fila mai Timor, ami prontu kolabora ho Governu para bele tau matan ba nia Oan sira ne’ebé maka agora dadaun iha hela Indonésia” José dehan.

Entretantu Juliana dos Santos “Alola” tama kuarentena Bairo-Kosta Suai iha loron 9 Fulan Janeiru tinan ne’e, hafoin sai husi kuarentena iha loron 18 Fulan ne’e, Polisia VPU Covalima Intrega hikas ba Familia sira.

Jornalista : Tynho Gusmão

Editór       : Chamot Nahac