Formandu 22 Tuir Formasaun Kona ba Moderador No Tékniku Ko’alia iha Públiku

Covalima (RCCT) 24-08-21, Formandu 22 nebe kompostu husi Agente Administrasaun Públiku apoio Administrasaun Postu no Municipio, inklui Sentru Formasaun Dato-Tolu, tuir formasaun kona ba oinsa bele sai Moderador, no tékniku apresentasaun iha semináriu/workshop, ko’alia iha Públiku no mos fo formasaun kona ba asuntu protokolu apoio Gabinete Administrasaun Municipio nian.

Ba Jornalísta sira Responsável ba Programa nivel Município Mariano Pereira Bareto hateten, Formasaun ne’e realiza bazeia ba asesmen nebe halo ho Administrasaun Municipio Covalima iha tinan 2019, bazeia ba nessesidades servisu Administrasaun Municipio no Postu nian.

“ Formasaun tinan ne’e ami hahu iha Covalima, Formasaun ne’e realiza bazeia ba asesmen nebe ami halo iha 2019 ho Administrasaun Municipio Covalima, bazeia ba nessesidades servisu Administrasaun Municipio nian, ho ejizénsia hirak ne’e maka ami realiza formasaun ne’e, alvo formasaun ne’e ba agente Administrasaun Públika apoio Administrasaun Postu no Municipio sira Total Formandu nain 22 inklui Sentru Formasaun iha Dato-Tolu, depois modul maka oinsa ko’alia iha fatin públiku, teknik apresentasaun iha semináriu, oinsa sai moderador no fo formasaun konaba asuntu protokolu iha apoio Gabinete Administrasaun Municipio no Postu nian ” Mariano dehan.

Iha fatin hanesan Administrador Postu Tilomar Jose Ferreira apresia ho formasaun ne’e, tanba durante ne’e la iha protokolu ida maka permanente atu lidera kualker atividades ruma iha Administrasaun Postu no Município.

“ Tuir ha’u nia observasaun katak durante ne’e la iha protokolu ida maka permanente atu lidera kualker atividades nebe maka iha Administrasaun Postu no Municipio, nebe ha’u apresia ho Formasaun ida ne’e, tanba ita hare katak ida ne’e hanesan vantjgem bo’ot ida ba ami oinsa ami halo buat nebe di’ak no los ” Jose dehan.

Entretantu Formasaun ne’e realiza iha Hotel Vila-Nova, Bairo Kosta Suco Debos, nebe hahu iha Tersa-Feira horiseik (23/08) no sei remata iha loron Sesta-Feira Semana ne’e (27/08), no Formasaun ne’e sei kontinua ba Municipio Manufahe (Same) no Ainaro.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac