Fo Posse ba Kargu Xefia 14-AMC husu Funsionario Sira tenki sai servidor no instrumentu ida nebe di’ak iha Komunidade nia Let

AMC Francisco de Andrade-Fo Posse ba Xefe Seksaun 14 ba postu 7 iha Salaun Administrasaun Covalima

Covalima (RCCT) 17-09-21 Administrador Municipio Covalima (AMC) Francisco de Andrade fo Posse ba Xefe Seksaun 14 Bazeia ba desizaun Presidente Comição Função Públika (CFP) ho No.7944/2021/PCFP loron 5 Fulan Janeiru 2021 kona ba kompozisaun Júri ba prosessu rekrutamentu konkursu internu Selesaun Púr méritu ba okupante Kargu sira Xefia nian ba Xefe Seksaun Finanças, no Xefe Seksaun Desenvolvimentu Komunitária hodi prense Estrutura Postu Administrativu sira iha Munisipiu Covalima.

Liu husi diskursu  iha Serimonia Tomada de Posse ne’e AMC Francisco de Andrade husu ba Xefe Seksaun sira atu halo servisu didi’ak hanesan servidor ba Povu no sai instrumentu Estadu nebe di’ak iha Komunidade nia leet.

” Ohin halo tomada de posse ba Xefe Seksaun hamutuk 14 nebe kompostu husi Servisu Xefe Seksaun Lokal Financa no Xefe Seksaun Dezenvolvimentu Komunitaria, nebe babain ha’u hateten katak, hala’o servisu tenke sai atan ba ita nia Povu la bele sai Liurai, tenke servisu ho didi’ak sai servidor, sai instrumentu ida nebe di’ak iha Komunidade nia let” Francisco dehan iha nia diskursu.

Iha Fatin ne’e António Marcal Amaral atual Xefe Seksaun Dezenvolvimentu Komunitáriu Postu Maukatar, dehan sei kumpri Lei No.3/2016 kona ba halo Servisu relasaun di’ak ho Komunidade sira, tanba ne’e nia promesa sei iha responsabilidade ba Kargu nebe nia asume.

” Ha’u hanesan Xefe Seksaun Dezenvolvimentu Komunitariu iha Postu Maukatar ninian, Programa nebe ha’u prontu atu halo maka liga ho Komunidade ninian, tanba tuir dekretu lei No.3/2016 iha artigu balu maka Preve ona katak tenke servisu halo relasaun di’ak ho Komunidade hanesan Oan Ki’ak, Idozus ninian, ho buat hirak ne’e maka ha’u sei halo atendimentu hanesan iha responsabilidade no integridade ba ita nia Komunidade “ Antonio dehan iha intervista.

Total husi Xefe Seksaun 14 ne’e, kada Postu Administrativu iha Xefe Seksaun rua kompostu husi Xefe Seksaun Lokal Finanças no Xefe Seksaun Lokal Dezenvolvimentu Komunitária.

Entretantu Serimonia Tomada de posse ba Xefe Seksaun 14 ne’e realiza iha Sexta-Feira ohin (17/09) iha Salaun Administrasaun Munisipiu Covalima, nebe partisipa husi Reprezentante husi Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) no Administrador Postu Hitu, partisipa máximu husi Diretores linhas Ministeriais sira iha Munisipiu Covalima.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac