FIlipe “Municipio Covalima sai hanesan Alvo ba Moras Covid – 19”

Covalima ( RCCT ) 22-01-21, Relasiona ho Situasaun ba pandemia covid 19 ne’ebe akontese iha mundo halo ema barak lakon nia vida no komunidade barak mak tramuma no tauk ba moras ne’e, Diretur Servisu Saude Municipal hateten Municipio Covalima hanesan alvo ba pandemia Covid – 19.

Sexta feira 22 – 01 – 202 Diretur Servisu Saude Covalima Filipe Pereira Lemos afirma// municcipio covalima mos sai alvu covid – 19 tamba numeru kazu positivu no numeru mortalidade iha belu malaka indonesia sa’e maka’as.

ita hatene katak agora nee mundu tomak infrenta pandemia Covid – 19 inklui mos Nasaun Timor Leste,ita iha Munispio Covalima sai hanesan alvu ida tamba ita iha fronteira entre nasaun vizinu Indoneisia, agora dadauk ema ne’ebe hetan kazu moras pandemia Covid barak no mos mate barak iha Indonesia tamba ne’e ita tenke presija tau antensaun makas liu ba Moras ida ne’e.” Informa Diretor Servisu Saude Munisipal Filipe Pereira Lemos.

Diretor saude munisipal ne’e afirma liutan dadaun ne’e Servisu Saude Munisispal destaka ona professonal saude sira iha linha fronteira, nebe koperasaun hamutuk ho parte seguransa sira hodi halo kontrulu ba ema tama no sai iha linha fronteira.

Ita iha Covalima ita hare mos servisu ida parte Covid – 19 nian makas liu tamba nee maka iha fronteira ita tau ona ita nia Saude profisional kontratadu sira atu hare sevisu ema tama no sai husi nasaun visinu Indonesia ho Timor leste , Kuandu ema tama sai karik oinsa ita nia prevensaun, iha partre fronteira sira, ita halo koperasaun diak ho nia autoridade lokal parte siguransa hodi bele halo prevensaun ba transmisaun Covid – 19 liu husi ema iligal sira karik tama mai, nune mos ita agora dadauk ita iha kuarentina hodi nune bainhira ema estranzeiro sira tama mai karik ita tau iha kuarentina durante loron sanulu resin hat(14), antes sira ba hamutuk ho sira nia familia ou ba halo visita ruma, atu nune bele prevene Moras Covid -19 la bele tama mai ita nia munisipio Covalima” Tenik Diretor Servisu Saude Munisipal Filipe Pereira Lemos.

Entretanto Diretor Servisu Saude Munispal Filipe Pereira Lemos ne’e husu ba komunidade sira iha Munispio Covalima tenke kumpri regras saude mundial ne’ebe fo sai ona hanesan uja maskra, fase lima bebeik, no distansia sosial ema ida ho ema seluk.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor : Chamot Nahac