FHC Realiza Diskusaun Saudavel ho Juven Produtiva iha Dais

Covalima (RCCT) 30-12-21, Atu Selebra Tinan Foun 2022, Forsa Humanista Covalima (FHC) realiza atividade Diskusaun saudavel ho joven produtiva no mos Realiza atividade Kopetisaun hodi Festeza loron Tinan Tuan Troka Tinan Foun.

Ba jornalista RCCT presidente FHC Gabriel Fransisco Ukat de Araujo iha Nia intervista hatete atividade Ida realiza ho Nia objetivu Hodi selebra Ba Ano Novo 2022 maibe Ba iha prioridade Liu Mak diskusaun saudavel husi juven produtiva sira ho atividade Sira seluk tan Liu husi konpetisaun Oioin hanesan halai berlindus, Sertamen halai Karon no dada tali Ba iha kiik oan sira.

” Ba iha Ida Nene atividade Ida ne’e Ita halo Diskusaun Saudavel oinsa atu selebra Ano Novo 2022 hamutuk ho Pai main Sira iha ne’e, ne’ebé iha planu Ida ne’e, hanesan planu anual Ida ne’ebé iha ekipa Ida ne’e, prioridade Liu mak diskusaun saudavel husi joven produtivu Sira espesial iha ba Suco Belekasak nian no ninia extra maka iha konpetisaun halai berlindus, sertamen, halai Karon no dada tali Ba iha Labarik sira” Prezidente FHC Francisco Ukat ba Jornalista RCCT

Ukat Mos deklara atividade Ida ne’e Sei halo kontinuasaun to iha Fulan janeiru

“Ba iha Ida Ita Sei iha atividade kontinuasaun maibe ne Sei kontinua to iha janeiru” Nia afirma

Nia halore atividade Ida ne’e realiza tan hetan apoiu husi Funsionariu, veternus, Emprejariu sira no Mos kada familia iha Suco Belekasak hamutuk Osan Dolare Amerikanu $324.50)

“Ba iha Ida ne’e Ita hetan apoiu maibe Ita husu La’os halo karta, proposta ba iha Kompaña bobot maibe Ita kopera ho Xefi Suco oinsa atu halo karta Kontribuisaun Ida no halo nia Asina tia depois Ita fahe Ba Ita nia Pai funsionario sira oinsa atu hlo kontiribuisaun, Pai veternus Sira no Mos ba iha emprejariou sira i no Mos Ba iha kada familia Sira atu kontribui ho realiza Ita Nia atividade ida ne’e, iha orsamentu hirak ne totalmente ($ 324,50)”. Ni hatutan

Entretantu atividade ne’e realiza iha Sentru Forsa Humanista Covalima (FHC) ne’ebe pretense iha Dais Suco Quinta Feira (30/12)

Reportazen Abia/Abete Estajiadu GFD ba RCCT

Editor      : Chamot Nahac