FHC no MHT Sertifika Juven no Estudante na’in 84 kona lian English no Deskursu Publiku

Covalima (RCCT) 21-09-21, Movimentu Humanista Tilomaor (MHT) hanesan Ekipa Voluntariu nebe puru, no sanak husi Força Humanista Covalima (FHC) hamahon an iha Força Humanista Timor-Leste (FHTL). Iha Domingu (19/09), Movimentu Humanista Tilomaor (MHT) Distribui Sertifikadu ba estudante no joven sira iha Postu Administrativu Tilomar, Suco Beiseuk Aldeia Rai hun, Munisipiu Covalima, ho total graduante walu nulu resin haat (84) nebe durante nee tuir Kursu lingua inglesh basiku no public speaking Durante Fulan 3.

Tuir Presidente Força Humanista Covalima (FHC) Fransisco Gabriel de Araoju Ukat informa, relasiona ho kursu refere FHC halo resistu gratuita ba Estudante Sira hodi tuir kursu gratuita no hetan sertifikadu gratuita.

Relasiona ho kursu nebe ami fasilita durante fulan tolu nia laran nee ho voluntariumente nebe ba kursu refere resistu gratuita, tuir kursu gratuita, to hetan sertifikadu mos gratuita no ba iha sertifikadu hetan apoiu husi ami nia Equipa Força Humanita Timor-Leste (FHTL) maibe ho voluntariumente. Hatete Presidente Força Humanista Covalima(FHC) Fransisco Gabriel de Araoju Ukat.

Representante inan aman, Leonarda Ribeiro sente orgullo tanba foin mak premira vez aktividade ne’e tama ba sira nia Suco, no Nia Fundamenta sei Suporta sira nia oan atu kontinua tuir kursus refere.

Ha’u orgullu teb-tebes tanba uluk kedas aktividade nee nunka tama iha ami nia Sucu no Aldeia no tempu diak ida mai ami inan aman suporta nafatin ami nia oan sira atu nune aumentu tan ami nia oan sira nia kapasidade iha aban bainrua ” Hatete Leonarda Ribeiro.

Iha Sorin Seluk Representante estudante Kursu English Maria Josefa Shella Bonasa Maia, husu ba Formador sira atu kontinua loke kursu English no Formasaun Lideransa tanba sira iha konseiensia atu kontinua aprende.

Ami prontu atu kontimua aprende, espera katak mana maun sira iha hanoin no domin atu loke nafatin kursu ida nee atu nune laos ami deit mak tuir kursu maibe ami nebe iha suku no Aldeia bele assesu hotu ba kursu lingua Inglesh no Lideransa” hatete Maria Josefa Shella Bonasa Maia.

Tuir observasaun Jornalistra Radio Comunidade Cova Taroman (RCCT) iha seremonia ne’e hetan partisipasaun maximu Husi Presidente Força Humanista Timor-Leste (FHTL), Autoridade Lokal no Komunidade sira Suco Beiseuk

Jornalista : Julião Correia.

Editor : Chamot Nahac.