Festeza 28 de Novembru ba Dala 46- Fohorem hahu Atividade Desportu ohin

Covalima(RCCT)20-11-21, Atu Komemora 28 de Novembru ba dala 46, Komunidade iha Postu Administrativu Fohorem Liu Husi Komisaun Organizadora Realiza Aktividade Desportu Hodi anima komunidade no Juventude sira iha ambito Komemorasaun 28 de Novembru.

Aktividade Desportivu Iha Municipio Covalima hetan Apoio Husi Sekretario Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ho montante $33.970.00 nebe Aloka ba Postu Administrativu Fohorema ho total osan $4.756.00.

Administrador Postu Administrativu (APA) Fohorem Carlos Carvalho de Araujo, Motiva komunidade Sira atu Kria Amizade durante Atividade Desportu ne’e Hala’o.

Notisia Relevante : https://www.rcct.tl/sejd-apoio-osan-33-970-00-ba-aktividade-desportu-iha-covalima-hodi-komemora-28-novembru/

“Iha aktividade ne’e ita hakarak unidade, laos premio mak ita Hakarak hetan, Hau hakarak mana krk imi manan hotu, lakon mos ita lakon hotu, tanba ita ne mesak fohorem oan” Dehan APA Fohorem wainhira halo intervensaun iha serimonia Aberura atividade Desportu iha EBC Fohorem.

Nia Hatutan Iha Atividade Desportu ne’e sei iha Komoetisaun ba Modalidade hat (4) sura mos ho jogu komunitario nebe Beiala sira Raihela ona mak Kompetisaun Hana Kaleik.

Modalidade 4 mak iha Kompetisaun ne’e mak hanesan Vollibol feto no mane, Bola kaki, marantona ba feto no mane, Jogu Tradisional Hana Kleik” Tenik Nia.

Ekuantu Komandante Polisia Eskuadra Fohorem husu ba Jogador sira atu mantein instabilidade tanba sigaransa iha mos Juven hotu nia resposvelidade.
“Husu ba imi atu mantein siguransa durante joga ne’e hala’o, Tanba siguransa ne’e laos deit iha ami maibe iha imi nia liman mos” Dehan Komandante Raimundu de Araujo iha nia intervensaun.

Iha Kompetisaun Jogu Amizade ne’e partisipa husi Juven Sira Husi Suco hat( 4) nebe Likaliza iha PA Fohorem.

Entretantu Joga Amiizade sei halaondurante Loron 8 hahu dia 20 de Novembru to dia 28 de Novembru nebe sei taka ho aktividade Kompetisaun Jogu tradisional sira.

Koberura :CN