Festeza 20 Maiu-Bazar Kalan iha Covalima Durante Loron Walu hahu Ohin

Covalima (RCCT) 12-05-22, Timor Leste nu’udar Nasaun Demokratika ne’ebé restaura nia Independensia iha loron 20 fulan Maiu Tinan 2002

Nune’e iha loron 20 Fulan Maiu Tinan ne’e , wainhira loro nahu sae’e husi tasi laran, Timor Leste restaura ona ninia Independensia ba Dala XX.

Festeza Loron istoriku ne’e Administrasaun Munisipiu Covalima liu husi Komisaun Organiza realiza atividade Feira no Bazar Kalan hodi Anima Komunidade Covalima iha ambitu Komemorasaun ne’e.

Selebra loron Restaurasaun Independensia ba dala rua nulu, ne’ebé mak Tinan Rua nulu Liu Ita hetan Ita Nia ukun rasik, ne’ebé deklara iha 28 de Novembru Tinan 1975, Ita hafoun fali iha 2002, to’o ohin loron ita selebra ba Tinan 20 ona, Tamba Ida ne’e hamutuk Ita halo atividade oin oin hodi selebra loron espesial Ida ne’e.” Prezidenti Komisaun Organizadora Francisco de Jesus Alves hato’o lia ne’e iha ninia deskursu ba Abertura Feira no Bazar Kalan iha Kampo Ladi.

Prezidenti Komisaun Organizadora rekoñese ho esforsu husi Administrator Munisipiu Covalima, Komisaun Organizadora hodi Autorizasaun husi PNTL Munisipiu Covalima foin akontese Feira no Bazar kalan hodi festeza Komemorasaun 20 de Maiu 2022 iha Kampu Ladi.

“atividade ne’ebé realiza, esforsu maka’as husi Administrator Munisipiu Covalima, PNTL Munisipiu Covalima, Komisaun Organizadora no Ita hotu Nia hamutuk mak ohin loron ita Mai Ita realiza Ita Nia Feira no Jogu Tradisionais ida ne’e, autorizasaun iha ona, hetan ona koñesimentu husi ita Seguransa Sira liu-liu Ita PNTL Munisipiu Covalima”. Hatutan Francisco de Jesus Alves.

Tan ne’e Fransisco de Jesus Alves husu mos ba komunidade sira atu kopera hodi garantia paz no estabilidade to’o termina Feira ne’e iha loron 20 Fulan Maiu Tinan ne’e.

Jornalista : J Correia / J.Lopes

Editor        : Chamot Nahac