Fenomena La Niña-Reinaldo “Komunidade Tenke Halo’ot Aihan didiak”

Covalima (RCCT) 28-09-21, Relasiona ho informasaun nebe fo sai ona husi Meterologia katak Fulan Outubro tinan ne’e sei akontese Fenomena La Niña (Udan Bo’ot), tanba ne’e maka Diretur Servisu Munisipial Seguransa Alimentar Reinaldo Moniz Coli husu ba Komunidade sira tenke halo’ot didiak aihan nebe iha, no hamenus Frekuensia gastus ba aihan, atu nune’e bainhira Fenomena La Niña ne’e akontese, labele hamosu Inseguransa ba aihan.

Lia ne’e hato’o iha Tersa-Feira ohin (28/09) bainhira halo dezaminasaun informasaun kona ba Fenomena La Niña (Udan Bo’ot) ba Komunidade sira iha Sede Suku Kasabauk Postu Tilomar.

” Ita koalia kona ba Seguransa Alimentar entaun iha uma kain ida tenke iha aihan ne’ebe maka to’o, entaun agora dadaun ita tenke antisipa, halo aihan halo didiak, no hamenus volume gastus ba aihan ne’e, tanba kalamidade ne’e bainhira mosu hodi estraga aihan iha Uma laran ne’ebe maka iha entaun hamosu ona Inseguransa aihan, entaun bele aumenta mos numeru mal nutrisaun, tanba ne’e maka hau nafatin husu ba Komunidade sira tenke kuidado halot didiak aihan, tanba Fenomena La Niña ne’e mosu ita hotu la espera” Reinaldo informa.

Reinaldo mos nafatin enkoraja komunidade sira atu labele hela besik iha Mota no Tasi, no nia husu ba Komunidade sira tenke dok husi tasi no mota mais ou menus metru lima nulu (50 m).

” Depois husu ba Komunidade sira labele Hela besik iha tasi no mota sira , tenke dok husi tasi ho mota ne’e metru lima nulu (50m) hodi nune’e ita fasil atu prevene an Bainhira Fenomena La Niña ne’e mosu” hateten Reinaldo.

Entertantu relasiona ho informasaun nebe fo sai ona husi Metereologia konaba Fenomena La Niña nebe sei akontese iha Fulan Outubro tinan ne’e, maka Ekipa Jestaun Dezastre Munisipiu sei kontinua nafatin fo Sosializasaun ba Komunidade sira ne’ebe hela iha area risku dezastre.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac