Felizarda “Kandidatura Xefe Suco Labele Involve An Iha Partido Politico”

Covalima ( RCCT ) 20-0921, Eis Xefe Suco Lalawa Felizarda Moniz dehan atu kandidatu ba Xefe Suco hodi Kompente iha tempu eleisaun tuir mai labele kandidata an liu husi Partido Politico.

Infoma Eis Xefe do Suco Lalawa Felizarda Moniz wainhira Partispa iha Formasaun nebe organiza husi SEII ba feto potensial sira iha Munisipio Covalima, hodi Aumenta feto Potensial sira nia konhesementu no ablidade kona ba eleisaun nebe sei akontese iha tempu tuir mai.

Ha’u hakarak hato’o deit ba kandidatura atu sai Xefe do Suco sira iha Eleisaun tuir mai, labele hamrik ho Partidu Politico ruma, Atu Sai Xefe do Suco tenke hamri’ik ho independensia atu nune’e povo sira iha Suco laran ita bele inklui hotu hodi nune’e povu sira iha Suco nia laran bele kontente ho ita nia ukun ne’e” Informa Eis Xefe do Suco Lalawa Felizarda Moniz

EIS Xefe do Suco Lalawa ne’e hatutan feto barak mak matenek no iha experiensi atu kandidatu sira nia an atu sai Xefe Suco maibe difisil atu hetan oportunidade iha eleisaun.

Agora dadauk Feto matenek no iha experiensia barak atu kandidatu sira nia a’an iha eleisaun Xefe Suco maibe difisil atu hetan oportunidade tanba ema nebe mak la matenek no la iha esperiensia servisu mak bele manan fali eleisaun ne’e tanba sira kandidata an ho Patidu no sira nia familia barak iha suco laran sira mak manan fali iha eleisaun ne’e ” Tenik Eis Xefe do Suco Lalawa Felizarda Moniz

Engkuantu Admistrador Munispio Covalima Francisco de Andrade enkoraza ba Feto potensial iha Covalima atu kandidata sira an iha eleisaun Xefe Suco.

Sai lideransa atu sai atan ba Povu tanba lideransa mak halo planu dezemvolvimentu oin oin iha Suco laran, ho ida ne’e Ha’u enkoraza ba inan feton sira iha Covalima atu kandidata sira iha eleisaun Xefe do Suco tuir mai, ho hanoin ida dehan se la’os Feto Covalima se tan mak bele kandidata an, no se la’os agora bain hira los ” dehan Administrador Munisipio Covalima Frasisco de Andrade.

Entretanto Tuir Administrador Munisipio Covalima Frasisco de Andrade hateten Suco iha Munispio Covalima hamutuk Suco 30 no husi Suco 30 ne’e feto na’in ida mak sai lideransa Suco kompara ho Xefe do Suco mane na’in 29 iha Covalima. Tanba ne’e Administrador Covalima Nafatin husu ba Feto sira iha Covalima atu esforsu an maka’as hodi kandidata an iha Eleisaun Xefe Suco tuir mai.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac