Familia Husu MP Prosesa lalais Kazu Omesido Hasoru Julio

Komunidade hamotuk ho Familia matebean Halao Konfrensia Impreza husi Justisa ba Julio nia Mate

Covalima (RCCT) 24-01-22, Komunidade no Juventude sira iha Suco Camenasa Hamotuk ho Familia Matebean, Ijiji Ministerio Publiku atu halo investigasaun lalais no k’lean ba kazu Omesido Membru Polisia Unidade Patrollamentu Maritima (UPM) na’in 6 iha Covalima ne’ebé baku mate Julio Amaral no halo agresaun Fizika hasoru Marcos Amaral no Marselina Noronha Domingo (23/01) iha Suco Suai Loro, Aldeia Loro.

Tanba ne’e wanhira remata otopsia ba mate isin Julio Amaral iha Hospital Nasiona Guido Valadares (HNGV) Dili, no transporta fila to’o iha matebean nia rezidensia iha Suco Camenasa Segunda Feirakalan (24/01), Joventude, Komunidade, Lideransa Komunitariu sira hamotuk ho Familia matebean Ijiji ba Ministeriu Publiku halo Investiga no Prosesa lalais Kazu Omesidu ne’e.

ami ijizi ba ministeriu públiku atu investiga no prosesa lalais kazu omisidiu agravadu ida ne’e no kolabora ho komando jeral pntl antes halo julgamentu ba autór hirak ne’ebé ami mensiona (Luis Amara’l Moniz, Fortunato Da Cruz, Mario Manuel Freitas, Marciano, Gloriano Maia, No Juliano,) tuir lei ne’ebé vigora iha Nasaun RDTL.” Porta Voz Basilio de Araujo Temi sai Ijijensia ne’e iha Konfrensia Imprensa hafoin mate isin Julio Amaral Transpota fila to’o hikas nia rejidensia iha Aldeia Manekin.

Komunidade no Familia sira mos husu ba Tribunal Distrital Suai (TDS) atu Aplika Medida Koasaun Prizaun Preventiva no husu ba Komando Jeral PNTL atu halo Demisaun ba Oknum UMP na’ in 6 ne’ebe Komete krime Asasinado hasoru Komunidade no Juven ne’e.

Ami ijizi ba Tribunál Distritál Suai atu Aplika medida koasaun prizaun preventiva ba uutor kriminozu na’in Neen ne’ebé ami mensiona iha leten. Ami Ijizi ba Komando Jerál PNTL Atu hasa sai karta demisaun ba autor Kriminozu nirak ne’e antes Trinbunál Hatún Desizaun.” Tenik Porta Voz Basilio de Araujo.

Kazu Omesido ne’e akontese iha Postu Administrativu Suai, Suco Suai Loro, Aldeia Loro iha Domingo (23/01) maiz ou menus tuku tolu (3) ho balun, Wainhira Matebean Julio Amaral ho nia familia partispa iha Lia Inaugurasaun Uma Adat ida iha Suco Suai Loro, Aldeia Loro ne’ebé realiza iha loron Sabado (22/01) no hafoin dahur to’o Domingo (23/01) Madrugado foin akontese Kazu Omesido ne’ebé rezulta Oknum UPM Na’in 6 Baku Julio Amaral to’o Mate iha Fatin no Marcos Amaral ho Nia Bin ka feto Marcelina Noronha Obrigado hetan kanek grave.

Jornalista : Tyno Gusmão & Abia

Editor : Chamot Nahac