ESTV Akar Laran Laiha Laboratoriu ba Estudante Sira no menus Profesor Lingua Portuguesa

Covalima (RCCT)19-06–21, Ministru Edukasuan Juvutude no Despostu (MEJD) halo Vizita Kortezia ba Eskola Teknika Vokasional Akar Laran hodi Hare Progresu nebe mosu iha eskola no Rona husi Diretur kona ba difikuldades sira nebe mak eskola infrenta durante ne’e.

Durante Vizita Diretur ESTV ralata ba Ministro Edukasuan hodi informa kona ba Progresu nebe akontese iha ESTV no mos Difikuldades sira nebe mak ESTV infrenta durante ne’e, hanesan menus Dormitorio no Sala Pratika (laboratorio) ba estudante sira iha ESTV Akar Laran.

Ami relata deit ba iha ministru da edukasaun no desportu katak durante ne’e iha eskola ida ne’e ami halo mudansa ba iha buat balun maibe iha buat balun mos ami la halo mudansa mak hanesan fatin iha koleiju hanesan Laboratoriu ba iha estudante sira tanba lolos ne’e fatin puijino ne’e lolos paket ida ho uma maibe to agora ami seidauk realiza tanba ami nia prosposta ba ona ona iha ministerio maibe to agora seidauk hetan responde ne’e mak agora ami ejiji nafatin ba iha ministerio atu nune’e bele aprova ami nia proposta” Diretur ESTV de Akar Laran Marcos de Araujo Relata.

Marcos Afirma liu husi ninia deskursu katak sai preokupasuan nebe bo’ot liu ba ESTV Akar Laran kada tinan mak Lotu ka Moru laiha, laiha Biblioteka.

Preokupasaun bo’ot ida ba ami iha eskola ida ne’e maka hanesan moru eskola nian.Tanba tuir informasaun katak sei implementa maibe to agora seidauk implementa no kada tinan-tinan ami aprezenta ona ba iha nai ulun sira maibe to agora mos seidauk realiza no ami rekomenda ba iha ministru katak ami nia perkupasaun ida mos konaba, laboratorium bibiliateka tanba agora dadaun hanesan biblioteka ami uza deit sala eskola nian,” Tenik Marcos de Araujo

Diretur Eskola Sekundaria Teknika Vokasional (ESTV) Akar Laran Marcos de Araujo informa mos ba Ministru kona ba menus profesores iha lingua portugues iha ESTV Akar Laran.

Probelema ida ami hasoru mos hanesan kona ba iha rekursu umanu tanba iha eskola ida ne’e menus profesores ba iha lingua portuguesa ne’e mak ami iha politika rasik hodi halo enkontru ho estudante inan aman hodi kontribui osan hodi halo rekrutamentu ba profesora ida ho naran madalena do carmo hodi nune’e bele hanorin ami nia alunus sira iha disiplina lingua portuguesa.no iha sorin seluk mos ami husu ba iha ministru atu apoiu ami hand traktor atu nune’e ami bele uza hodi fila rai eskola nian” Dehan Diretur ESTV akarlaran

Entertantu Relasiona ho Vijita Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) nia Vijita ba Eskola Sekundaria Teknika Vokasional Akarlaran (ESTV) Apoiu mos fasilidade hanesan Komputador unidade Tolu no marka HP no Printer Ida no Bola ha’at.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor    : Chamot Nahac