Estudante Na’in 254 iha EBC Beco Simu Vasina Pfizer Primeiru Doze

Covalima (RCCT) 12-05-22, Estudante Na’in 254 iha Eskola Bazika Central (EBC) Beco simu ona vasina Pfizer primeiru Doze hodi hasa’e iminidade ba prevenesaun COVID -19.

Diretór Eskola Bazika Central Beco Quintino Quintão hateten, Antes atu halo vasinasaun ba estudante sira pessoal saude hamutuk ho eskola halo uluk sosializasaun konaba benefisiu husi vasina ne’e rasik.

Estudante iha eskola EBC na’in-254 simu ona vasina Pfizer doze dahuluk ohin-ita-nia pesoal saude sira kontinua fó imunizasaun vasina ba estudante sira balun ne’ebé mak seidauk vasina, antes atu ami halo konfirmasaun ho inan aman husi estudante sira no hodi halo sosializasaun konaba benefisiu husi vasina ne’e rasik ho nune’e inan aman estudante sira mos apoiu programa estadu” Dehan Diretór EBC Beko.

Entretantu iha EBC Beko profesor na’in 21 mak kompleta ona vasina doze datoluk ni’an. Nune’e mos Inan Aman estudante iha EBC Beko mos fo Apoiu ba Programa Governu nian, liu liu Vasina Pfizer ba Estudante sira Iha EBC Beco.

Jornalista: Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac