Estudante ESGP Julio Coreia Konsidera MEJD halo diskriminisaun ba estudante iha Nivel pre-primaria no nivel sekundaria

Covalima(RCCT) 03-09-21, Estudante husi Eskola Sekundaria Jeral Suai (ESGP) Julião Correia konsidera Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) halo diskriminisaun ba estudante iha Nivel Pre-Primaria no Nivel Sekundaria, tanba fo deit subsidiu ba estudante sira nebe hala’o sira estudu iha Nivel Ensino Superior.

Ita ko’alia kona ba Governo nia programa ida nebe fo subsidiu ba estudante sira iha nivel uniiversitario, iha parte balu ha’u bele dehan halo diskriminasaun ba estudante sira iha timor laran tomak, liu liu ba sira nebe hala’o estududu ih nivel pre-primario to nivel sekundaria”. Hateten Estudante Julião Correia iha studiu RCCT.

Tanba ne’e Nia husu ba Ministerio relevante liu-liu ba Ministerio Edukasaun nune’e alende fo subsidiu ba estundate ensino superior sira atu toma atensaun ba estudante sira nebe mak hala’o iha nivel Sekundaria tamba maiora Estudante barak mak mai husi familia nebe mukit.

husu ba Ministerio relevante liu-liu ba Ministerio Edukasaun se bele fo netik subsidio ba estudante sira nebe iha nivel Sekundaria mesmo la fo hotu ba estudante sira maibe identifika didi’ak ba Estudante sira nebe mak sira nia pai mae la iha forsa atu nune’e sira bele iha forsa hodi kontinua moris iha prossesu aprendizajem nia laran.: Julião Correia hakotu.

Jornalista : JC

Editor       : Chamot Nahac