Ema Vulneravel 216 iha Suco Kamenasa hetan Apoio Fos husi MSSI

Covalima (RCCT) 07-07-21 Ministerio Solidadriedade Sosial e Inklusaun (MSSI) liu husi Sentru Solidadriedade Sosial Covalima Servisu hamutuk ho Administrasaun Municipio hodi orienta Xefe Suco sira foti dadus ba Komunidade Vulneravel sira iha kada Suco nune’e bele hetan apoio. Tanba ne’e mak Servisu Solidaridade Sosial hahu ohin komesa ona halo distribuisaun fos ba komunidade Volnuravels sira iha Suco Kamenasa hamotuk Benesiarios ema nain 216.

Ko’alia ba Jornalista RCCT Diretor Interino Sentru Solidadriedade Sosial Covalima Ildeofonso da Costa Amaral Informa total Komunidade iha Suku Kamenasa nebe hetan apoio fos husi MSSI hamutuk 216, husi total ne kompostu husi kbit laek, feto faluk, no Difisiensia, nia hatutan kada ema ida hetan fos saka Ida.

Notisias Relevante : https://www.rcct.tl/diretur-mssi-covalima-atoridade-lokal-sira-tenki-prepara-dadus-komunidade-nebe-menus-aihan/ 

” MSSI liu husi Sentru Solidadriedade Sosial Covalima servisu hamutuk ho Administrasaun Municipio Covalima, hodi orienta Xefe Suco Sira foti dadus ba Ema Vulneravel sira, Tanba ne’e maka ohin ami fahe ba Ema vulneravel 216, tuir lolos 218, maibe na’in rua simu ona fos parte husi Difisiensia nian ” Dehan Diretor Interino.

Diretor Interino Sentru Solidadriedade Sosial Covalima ne’e mos dehan, antes ne’e sira fahe ona fos ba Ema Vulneravel hamutuk 376 iha Postu Fohorem.

” Ohin hanesan segundo deit ona, Primeiro ami fahe iha Posto Fohorem, ne Ema hamutuk 376, Ida ne Sura Jeral iha suku Sira nebe lokaliza iha Posto Fohorem “ Diretur Interino ne ‘e dehan.

Iha fatin Administrador Municipio Covalima Fransico de Andrade Informa, antes ne’e Administrador rasik hamutuk ho Diretor MSSI Covalima S.r Agapito hasoru direta Ministra MSSI atual Vise-Primeiro Ministro hodi deklara difikuldade nebe Familia Vulneravel iha Covalima Infrenta, Tanba ne’e maka ba dadaun hahu hetan apoio husi MSSI.

” Iha fulan Maio Sra. Ministra MSSI mai Vizita Suai, Ha’u ho Diretur Agapito hasoru direta Nia, Ha’u hatete ba Nia , ami nia Ema ferik ho katuas no Vulneravel iha Covalima susar liu ba ai han, Tanba Sira difisil atu asessu ba merkado, ho ida ne’e maka ohin Ita fahe ba imi ne’e “ Dehan Administrador Munisipio Covalima.

Xefe Suco Samuel Barros sente Kontente ho apoio ne’e, Tanba Liu husi Governo nia nia esforsu bele tulun Komunidade nebe maka Vulneravel, nia hatutan maske sasan ne’e labarak, maibe valor bo’ot ba Komunidade sira iha Suco Kamenasa.

” Ha’u sente Kontente Tanba Governo esforsu hodi fahe fos ba Ami Nia Komunidade Sira nebe maka Vulneravel duni, nebe ida ne’e, maske sasan uitoan maibe valor bo’ot ba Ami” Xefe Suco Kamenasa Samuel Barros Expresa

Nene’e MSSI Covalima sei iha possibilidade atu apoio ba Familia Vulneravel sira iha Posto no Succ sira seluk nebe lokaliza iha Munisipio Covalima, maibe Xefe Suco sira tenke identifikasaun hodi halo Karta pedidu ba MSSI iha Covalima atu nune bele hetan apoio.

Jornalista    : Tynho Gusmao

Editor         : Chamot Nahac