Edmundo Ferreira ” La persija despaisu reativasaun husi MEJD, Eskola iha Covalima bele la’o normal hafoin termina despaisu suspenesaun”

Covalima (RCCT) 21-06-21, Depois de Fulan Durante Fulan rua resin la iha aktividades ensinu aprendisazem iha Eskola sira nebe existi iha Municipio Covalima, Servisu Edukasuan Municipio Covalima reativa hikas ensino aprendisazen iha eskola hotu hahu iha dia 16 de junnu soin lalais.

Diretor Servisu Municipal Edukasaun Municipio Covalima Edmundo Ferreira hateten, durante ne’e despaisu Suspensaun husi MEJD la prioridade ba Fulan tomak, maibe sura deit semana ida to’o rua, tanba ne’e bainhira loron ne’e remata aktividades iha Eskola Sira bele hahu, no la precisa Hein despaisu reativasaun.

” Durante ne’e despaisu ba Suspensaun ne’e la prioridade ba Fulan tomak, suspende deit aktividades semana Ida ou rua, Ida ne’e kuando nia tempo ne’e hotu ita bele eskola ona, la hein despaisu reativasaun mai maka ita eskola, tanba ne’e maka eskola sira hahu la’o ona ne’e, Ita hare movimentu Estudante sira komesa barak ona “ Dehan Edmundo Ferreira.

Diretor ne’e dehan, durante Fulan rua resin la iha actividades ensinu aprendisazem iha Eskola sira, tanba ne’e loron ba Exame II trimestral tuir kalendariu Edukasaun sei iha problema, maibe Diretor ne’e dehan Ministerio sei tau matan ba kestaun Ida ne’e.

” Tuir kalendariu Edukasaun Exame II trimestral monu iha Fulan Agostu, maibe Ha’u hanoin sei iha problema balu, bele mos fim de Julho, tanba durante ne’e hetan suspensaun lubuk Ida, no sei iha konsiderasaun balu dala ruma Exame ne sei muda, Tanba durante ne’e despaisu Suspensaun  mosu dala tolu ba kada Suspensaun ba semana rua, husi kedas 27 Fevreiro, Marsu depois Abril, Maio, depois foin maka aktividades La’o diak, maibe Ministerio sei hare buat hirak ne” Dehan Edmundo.

Enkuanto atividades Ensino Aprendizasem hahu la’o normal durante semana Ida ona, ba Eskola Pre-Primaria no Ensino Basiku no Sekundaria Geral no teknika Sira iha Municipio Covalima.

Nune’e Edukasaun Municipio Covalima sei distribui maskara ba Estudante sira iha Municipio Covalima hodi uja hodi prevene transmisaun Covid 19.

Jornalista  : Tynho Gusmao
Editor        : Chamot Nahac