EBC Ogues hahu halo aula de aprendizazen Estudante estudante Kumpri Regras EE

Covalima (RCCT),18-01-21, Estudante EBC Ogues hahu ona prosesu aprendizazen iha eskola no kumpri regras estadu emergensia wainhira tama iha areadora eskola nian hanesan, fase liman ho sabaun maibe susar tebes atu halo distansiamentu sosial.

Diretur EBC Ogues Saturino Barros hateten, EBC Ogues komesa hahu ona aprendizazen, Bazeia ba karta despaixo husi Ministerio Edukasaun tanba ne’e segunda ohin (18-01) EBC Ogues hahu prosesu aprendizariozen hanesan babain maibe halo nafatin Aplika asaun preventiva tuir regulamentu nebe fo sai husi Ministerio Saude.

liu husi despaixu numeru 1/2021 nebe nian orienta ba diretur hotu hotu katak ohin 18 de janeiru ita hahu eskola hanesan babain” Dehan Diretur EBC Ogues Saturino Barros.

Diretur EBC Ogues ne’e haktenik aula ba estudante sira bele hahu la’o hanesan baibain maibe profesores no estudante sira tama sala tenki halo distansia hodi kumpri regras estadu emergensia nebe fo sai husi Ministerio da Saude no Organizasaun Mundial Saude.

Aula hahu la’o normal maibe estudante no profesores sira hotu tenki tuir orientasaun ka regras sira nebe ministerio edukasaun fo nebe fo sai husi organizasaun mundial da saude tenki diminui fase liman ho sabaun no distanciamentu” Tnik Diretur EBC Ogues Saturino Barros.

Entretantu diretur EBC Ogues kasu lia ba jornalista rcct dehan problema boot nebe EBC Ogues infrenta maka susar atu halo distansiamentu social.

Jornalista : Janu Barros

Editor      : Chamot Nahac