Diretor MAP Covalima husu ba grupo feto sira atu kuidado material agricultor nebe hetan husi agensia sira

Covalima (RCCT) 12-01-21 Diretor Agricultor Municipio Covalima Jeferino Amaral husu ba grupo feto covalima sira atu kuidado ekipamentos sira neebe oferese husi movimento feto foin sae Timor–Leste nu’une material hirak ne’e beele uza ho tempo naruk no lia hirak ne’e hato’o liu husi diskursu baihira partisipa ihaserimonia distribuisaun ekipamentos agricultor neebe fahe husi organiza movimento feto foin sa’e Timor-Lesteun (MOFE-TL) neebe fahe ba grupo feto sira iha salaun administrasaun munisipio covalima

hau hanesan Director servisu municipal hau nafatin encoraza grupo feto sira neebe mak ohin hola parte iha grupo idda ne’e ne’ebe ohin simu ona ekipamentos husi MOFE-TL husu ba ita bot sira atu uza ekipamentos hirak neebe mak ita bot sira ohin simu no simu husi agensia siraaa seluk atu ho didiak atu nuune beele uza durasaun tempo naruk no atu nuune agensia no duador sira labele lakon komfiansa no suporta nafatin ita bot sira iha futuro ” Jeferino Esplika

Jeferino Amaral hatutan ministerio Agricultor i pescas durante ne’e fo apoiu barak iha fatin- fatin maibe balu lao ho diak balu mak lao la diak.

servisu agricultor municipal hasoru iha fatin- fatin ministerio agricultor i pescas fo apoiu material agricultor iha fatin fatin iha postu no suco maibe balu lao ho diak balu lao la diak tamba ida ne mak sai hanesan problema gestaun no responsablidade iha grupo ne’e rasik” Tenik Diretor MAP Covalima

Tanba nee Diretor Agricultor Municipio Covalima Jeferino Amaral nafatin husu ba grupo feto sira ne’ebe mak hetan ona apou husi agensia sira tenki uza didiak hodi halo actividades iha grupo laran tenki lao ho sucesu no labele halo tuir grupo hirak ne’ebe sai abandonado entetanto director MAP monisipio Covalima nee husu ba agensia nasional no internasional tenki servisu hamutuk ho ministerioagricultor hodi fo apoiu ba grupo agricultor sira iha monisipio covalima atu nuune hodi hasae produsaun agricultor iha Covalima.

Jornalista : Jana Cardos

Editor : Chamot Nanac