Diresaun Nasional Programa Nasional Dezemvolvimentu Suco halo rekrutamentu ba Funsionariu kajoal

Covalima (RCCT) 21-01-21, Diresaun Nasional Programa Nasional Dezemvolvimentu Sucu (PNDS) halo rekrutamentu ba Funsionariu kajoal hodi apoiu Programa uma kbi’it la’ek ba komunidade iha Covalima.

Iha Nia Intervista Offisial PNDS Nasional Bartolameu Dias Tino hateten, Diresaun Nasional PNDS iha ona planu ba rekrutamentu Funsionalriu kajoal sira atu nenu hodi apoiu programa uma kbi’it lae’ek liu-liu bele halo servisu hodi apoiu ba iha Postu no iha Suco sira.

Iha nasional sala no planu atu bele rekruta Funsionario Gajoal balu departeprariamente atu bele apoiu programa ida ne’e iha Postu, alende ida ne’e mos ita iha estabelesementu Ekuipa indepedente balu par abele fo apoiu ba iha uma ki’it lae’ek hirak ne’e, atu nune bele ajuda ita nia funsionariu sira ne’ebe agora dadauk iha tereiu, ne’ebe konserteza Rekursu mak ami sei menus ituan maibe fiar katak kontinua nafatin ho kumunidade sira nia apoiu no sefe suku sira nia apoiu espera katak programa nee sei lao diak no sei hotu tuir planu ne’ebe mak ita determina ona” Dehan Bartolameu Dias Tino

Entretantu Bartolameu informa, tinan ida ne’e sei hari’i uma kbi’it la’ek hamutuk 90 iha Sucu 30 laran iha Municipio Covalima, no programa PNDS rehabilitasaun ba Sede do Sucu sira ne’ebe mak iha kondisaun la diak.

Jornalista : RCCT

Editor : Chamot Nahac