Despaixu husi CFP, hamosu Kargu Diretor rua iha Servisu Notariado Municipio Covalima

Covalima (RCCT) 28-06-21, Baseia ba Karta Comisaun Funsaun Publika, ho Numeru Despaisu: 4234/2021/CFP, data 24 de Maio 2021, maka Servisu Administrasaun Municipal e Rekursos Humanus, re-enkaminha desizaun Funsaun Publika, kona ba nomeasaun Kargu de Diresaun no Xefia iha Municipio Covalima.

Nune’e Ko’alia ba Jornalista sira Diretor Servisu Registo Civil no Notariado Municipio Covalima, Antonio Sarmento hateten, Liu husi despaisu husi Comisaun Funsaun Publika (CFP) hamosu Kargu Diretor Servisu Municipal Registo Notariado e Servisu Cadastrais, baseia ba Lei Numeru 6/2016, Delegasaun teritorial poder de legal.

“Baseia ba Karta Comisaun Funsaun Publika, ho Numeru Despaisu: 4234/2021/CFP, data 24 de Maio 2021 Liu ba, iha ona despaisu husi CFP, inisio iha Diresaun Municipal Registo Notariado Municipio Covalima, Ha’u rasik nomeia husi Ministerio Justica, nebe ha’u nia Kargu hanesan Diretor Servisu Registo Notariado, maibe husi Despaixu CFP, ha’u hetan kolega ida Sr.Armindo Monteiro nia sai hanesan Diretor Servisu Municipal Registo Notariado de Servisu Cadastrais, nia asumi kargu tamba baseia ba Lei No.6/2016” Antonio Dehan.

Antonio hatutan, Kargu nebe Nia assumi husi Ministerio Estatal nian, no hala’o knar Servisu Nasionalidade, hanesan Sertidaun Nascimento, Obitu, Inklui Kasamentu, inklui mos servisu balun husi Terras Propriedades, liu-liu iha sekasaun balun Cadastrais nian.

” Kargu nebe ha’u assumi, servisu nebe maka seidauk entrega ba Municipio, hanesan passaporte no Registo kriminal hanesan Bilhete Identidade, depois kona ba Kargu nebe Sr. Armindo Assumi ne’e, nia hala’o knar kona ba, Servisu Nasionalidade nian, hanesan Sertidaun Nascimento, Obitu, Inklui Kasamentu, inklui mos servisu balun husi Terras Propriedades, liu-liu iha sekasaun ka diresaun balun Cadastrais nian” Antonio Sarmento ne esplika.

Tamba ne’e Diretor Servisu Registo Civil no Notariado Municipio Covalima ne’e sente Kontente, tamba servisu iha Diresaun Servisu Municipal Registo Notariado ne’e, tenke halo atendimento publiku ba iha sekasaun lubuk ida, no ba dadaun ne’e iha ona Kargu Diretor rua, Tamba Servisu balun responsabilidade husi Diretor Foun.

” Ha’u sente Kontente tamba servisu iha Diresaun Municipal Registo Notariado ne’e peluang, Tamba ami tenke halo atendimento publiku ba iha seksaun hira kedas, nebe Diretor nene kuando fahe ba rua, Ida husi Municipal ninian, nebe servisu balun responsabilidade husi Diretor foun Sr.Armindo Monteiro, no Servisu balun maka ha’u seidauk entrega ba Municipio maka hanesan Passaporte, Registo kriminal nomos hanesan Bilhete Identidade “ Antonio Dehan.

Nune’e ba dadaun ne’e Armindo Monteiro hala’o hela Nia knar hanesan Diretor Servisu Municipal Registo Notariado de Servisu Cadastrais, no inisio Sr. Armindo Monteiro hanesan Funsionario iha Diresaun Servisu Registo no Notariado.

Jornalista :Tynho Gusmao
Editor       :Chamot Nahac