CVTL: Kanalizasaun Be’e mos iha Tudulpo atinje ona 97%

Covalima (RCCT) 28-05-21 Programa Cruz Vermelha Timor Leste (CVTL) konaba halo Kanalizasaun Be’e mos ba Komunidade Sira iha Suco Beco Aldeia Tudulpo nebe hahu iha tinan 2019, ba dadaun ne’e atinje ona 97%.

Kasu Lia ba RCCT Cordenador CVTL Filial Covalima Domingos Amaral hateten, Kanalizasaun Be’e mos husi be’e matan mai to’o Komunidade nia Knua mais ou menus 2 Km resin, no oferese mos tanke distribuisaun no torneira 8 ba Komunidade, no kada torneira oferese ba Uma kain 5, no konstrusaun ne’e atinje ona 97%.

“Kanalizasaun Be’e mos iha Tudulpo ne finaliaza ona, maibe atu halo inaguarasaun maka seidauk bele, Tanba Ita iha situasaun Covid-19, depois Ita nia konstrusaun mos ho kualidade nebe di’ak, no servisu ida ne’e ami servisu ho Komunidade sira ho Voluntario, Ami oferese deit material ho tekniku, so Ita nain maka halo servisu” Dehan Cordenador CVTL Covalima.

Cordenador ne’e klarifika, Orsamento ba konstrusaun ne’e ho montante Dolar Amerikanu Rihun ne’en resin, ($ 6.000.00) nebe maka gasta ba material Konstrusaun.

” Ita iha Orsamento ba Kanalizasaun ne’e. Orsamento ki’ik los, tanba Ita servisu Humanitaria, ba material Konstrusaun deit Ita iha Orsamento Rihun ne’en resin deit, ($ 6000.00) ne’e ba material, la inklui seluk-seluk, Tanba distancia besik no Ita servisu mos ho Voluntario” Domingos Dehan.

iha fatin hanesan Hermegildo Henrique hanesan Cordenador SAS Covalima Informa, CVTL hanesan Parseiru Governo nian, tanba ne’e nia husu ba Komunidade Sira atu assegura Be’e nebe maka CVTL oferese ona, atu nune’e bele uja be’e refere iha tempo naruk.
” Ha’u apresia ho CVTL nia Programa Kanalizasaun Be’e mos Ida ne’e, Tanba CVTL ne’e mos Parseiru Ida Governo nian, Tanba ne’e, Obra nebe maka Agora dadaun iha ne’e, tenke assegura, labele hanoin maka estraga deit, tenke kuidado atu nune’e uja iha tempo naruk” Hermegildo Dehan.

Nune mos Komunidade Aldeia Tudulpo Lidia Goveia Leite sente Kontente Tanba tinan uluk Sira terus tanba la asessu ba be’e mos, maibe ho CVTL nia prezensa iha Tudulpo, Komunidade iha Aldeia refere ba dadaun ne’e asessu ona ba be’e mos.

” Ami Kontente tebes Tanba ami susar tebes atu asessu ba be’e mos, Uluk ne’e ami hadau be’e deit to’o dalaruma atu sai problema tan, maibe agora dadaun ne’e, ami orgulho ho CVTL nia servisu, Tanba liu husi sira nia servisu maka ohin loron ami asessu be’e mos ho diak ne’e” Dehan Lidia.

Entertanto Cordenador CVTL Municipio Covalima husu ba Suku no Aldeia Sira nebe maka seidauk asessu ba be’e mos bele halo proposta ba CVTL Municipio Covalima, atu nune’e ekipa bele tun direta ba terrenu hodi halo Asesment ( Survei).

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor.       : Chamot Nahac