Covalima- Suku 23 Asesu ona Linha Eletrisidade-Suku 7 Seidauk

Covalima(RCCT) 23-04-22, Falta Suku 7 iha Covalima mak seidauk asesu ba linha eletrisidade maibe Pupulasaun iha Suku 23 maka dadaun ne’e hetan ona Naroman husi Linha Eletrisidade.

Maibe Diretor EDTL,Ep Munisipiu Covalima Alexandre Seran hateten, ekipa tekniku EDTL.Ep halo ona surfei ona tanba ne’e iha tempo badak Suku 30 iha Covalima sei hetan hotu Asesu ba Eletrisidade.

Asesu ona mak suku runulu resin tolu,falta sei suku hitu sei lao hela,foin dadaun iha Re tender,ba sira Suku tolu hanesan suku Lactos agora lao dadauk Suku Ucekai ho Mape mak agora servisu lao dadauk,agora sei iha suku ha’at mak seidauk,mak suku hanesan suku Fatumea vila no suku Dato tolu Suku Lour,” Informa Diretor EDTL.EP Munisipiu Covalima, Alexandre Seran fatin servisu (22/04).

Diretor EDTL.EP mos hatutan, EDTL.EP Munisipiu Covalima halo ona inspeksaun hodi tuir Re tender.

Ami nia teknik inspeksaun ami halo ona,oinsa sira bele tuir re tender para bele halao obra ne’e to’o remata,ne’ebe suku sira ne’ebe mak hau mensona ba ne’e iha Aldeia 57 mak seidauk asesu ba Elektrisidade,” Tenik nia

Diretor EDTL.EP mos dehan seidauk bele halo komentariu relasiona ho Orsamentu ba Re tenderizasaun Eletrisidade iha Covalima ne’e,tanba sei prosesu hela.

Entretantu iha Covalima iha suku ha’at (4) maka s ei iha prosessu instalasaun ba liña Eletrisidade (Suku Lour,Mape Usekai Postu Administrativu Zumalai Suku Laktos, inklui suku Dato-tolu Postu Administrativu Fohorem).

Reportazen: Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac