Covalima Atinji ona Porsentu 59.9 Ema nebe simu Vasina Covid-19

Covalima (RCCT) 16-08-21, Relasiona ho pandemia Covid-19 nebe mak durante ne’e afeita ba iha Nasaun hotu iha Mundu inklui mos iha Timor Leste, Servisu Saude Municipal Covalima hala’o Avaliasaun Vasinasaun fase III ba idade 18-59 nebe mak durante ne’e hala’o ona iha Municipio Covalima.

Iha ninia deskursu ba Evaluasaun ne’e Directur Sevisu Saude Municipal Covalima Filipe Fereira Lemos fo agradese ba iha Administrador Municipal Covalima, Komandante Polisia Covalima no komandante polisia Esquadra sira, Lideransa Komunitaria sira ho pessoal Saude sira no mos Ekipa prevensaun hotu iha Municipio Covalima laran tomak nebe mak durante ho esforsu tomak hodi halo prevensaun Covid-19.

Hakarak Hato’o agaradesementu wain ba Administrador Municipal Covalima, Komandante Polisia Covalima ho Komandante Esquardra, Lideransa Komunitaria hotu, pesoal Saude hotu ho ekipa prevensaun Hotu iha Municipio Covalima nebe mak durante ne’e halo prevensaun Covid-19 iha Municipio ida ne’e, tanba ho ita hotu nia servisu ho ita hotu nia kontribuisaun ne’e mak to’o ohin loron iha ita nia Municipio Covalima to ohin loron seidauk akontese ema mate ba iha Covid-19 mesmu ita nia kazu Positivo rezultadu tama ona iha atus rua resin” Informa Diretur Servisu Saude Covalima

Diretur Filipe Salienta Durante ne’e pasiente Ativu Covid-19 hamotuk 123 mak tama iha Izolamentu Covalima maibe seidauk iha Kazu Mortal nebe Akontese iha Covalima.

Ita nia fatin Izolamentu kazu positivo ativu hamotuk ema na’in atus ida rua nulu rersin tolu maibe tanba ita hotu nia servisu ita hotu nia kolaborasaun di’ak e Grasa adeus iha Covalima seidauk iha ema mate ne’e mak dala ida tan ha’u husu agradesementu wa’in ba ita hotu tanba ita hotu nia servisu la’o ho di’ak hahu kedas iha tinan kotuk hodi halo prevensaun no sosializasaun hodi tama bairo sai bairo hamutuk ho ita nia parseiru dezenvolviementu sira iha ita nia Municipio ida ne’e” Diretur Servisu Saude Covalima Filipe Fereira Lemos relata.

Diretur Filipe hatutan dadaun iha Municipio Covalima Komunidade nebe mak simu ona Vasinasaun Covid-19 atinji ona 59,9%.

Ita iha Municipio Covalima liu hosi ita nia servisu hamutuk ho ita nia kolaborasaun ita atinji 59,9% ho ida ne’e mak iha timor laran tomak ita nia Municipio Covalima sai hanesan numeru Dois(2) hafoin Municipio Dili tanba Dili mak hahu uluk ita ne’e mak ita la bele atinji hanesan ho sira. Tenik Nia.

Nune’e Diretur Filipe Nafatin husu entidades hotu atu servisu makas hodi konvense komunidade sira nune’e bele kompleta tan 40.000 doses nebe sei falta ne’e atu hodi fo Vasina ba Komunidade sira iha Covalima.

no agora ita sei falta korenta mill doses, ne’e duni husu nafatin ba ita hotu atu nune’e bele servisu maka’as liu tan ba iha ita nia komunidade sira bele mai simu vasinasaun tanba ne’e mak ita ba oin tenki halo planu didi’ak atu oinsa ita nia komunidade sira bele mai nafatin simu vasinasaun hodi prevene sira nai saude ba iha moras Covid-19 ida ne’e ho nune’e husu nafatin ba nai xefe suco sira, Admimstrador postu sira atu nune’e ba oin ita lao tuir planu nebe mak ita iha no husu ba prezidente Auitoridade Municipal atu fo autorizasaun ka sirkular ida atu une’e ita nia komunidade sira bele nafatin hola parte iha vasinasaun “tenik Directur Filipe.

Entretantu iha avaliasaun ne’e hetan Partisipasaun hosi komandante Polisia Municipio Covalima, Komandante UPF, Komandante Esquadra sira ho autoridade lokal iha Municipio Covalima.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor :Chamot Nahac.