CJC Kapasita Juven Emprededorísmu Sira Konaba Vida Negósiu

Covalima (RCCT) 21-12-21, Centro Jovemtude Covalima (CJC) realiza treinamentu duránte loron ha’at (4) konaba vida negósiu nian ba Jovem Emprededorísmu sira iha Postu Administrativu tolu maka hanesan Postu Suai, Tilomar inklui Maukatar.

Representante husi Centro Juventude Covalima (CJC) Armando Gomes dehan, realiza formasaun ne’e ho objetivu oinsa grupu jovem Emprededorísmu sira bele utiliza didi’ak sira nia grupu hodi hala’o vida negósiu.

Hala’o formasaun ida ne’e ba ita bo’ot sira ne’ebé maka hatama proposta ba Centro ida ne’e, entaun ami aprova, tanba ne’e maka grupu sira tuir formasaun hodi hatene didi’ak oinsa mak ita bo’ot sira utiliza ita bo’ot sira nia grupu hanesan hakiak animal, kuda modo, hakiak ikan sira ne’e hodi halo negósiu” nia dehan iha segunda feira horiseik (21/12)

Ho nune’e Armando husu ba Juven Emprededorísmu sira ne’ebé tuir formasaun, atu prende didi’ak matéria ne’ebé fasilitador sira fo, atu nune’e bele implementa iha grupu rasik.

Ne’ebé husu ba kolega sira husi Postu Administrativu tolu ne’ebé mak tuir formasaun ne’e tenke fokus husi fasilitador ne’ebé durante loron tolu nia laran fo formasaun ba imi, nune’e fila ita bo’ot sira bele implementa iha ita bo’ot sira nia Grupu iha postu sira” Nia dehan.

Enkuantu Fasilitador Damião Amaral hateten buka ideia atu halo negósiu ne’e la fasil, tanba ne’e fasilitador sira sei fo prátika ba Juven sira, nune’e sira bele ezekuta no halo asaun ruma konaba vida negósiu nian.

Materia ne’ebé mak ita oferese ba sira ne’e hare liu oinsa mak bele buka ideia negosiu, tanba buka ideia negosiu ne’e la fasil, tanba ne’e teoria ne’e mak ita fo ba sira oinsa buka ideia ne’ebé mak fasil, ne’ebé materia ida ne’e espesifiku liu ne’e oinsa mak sira bele hili negosiu ida, nune’e bele ezekuta no negosiu ne’ebé hili halo aksaun ruma sira hili ne’e,” Damião Amaral informa.

Entertantu treinamentu ba Grupu tarjetu sira kona ba vida negósiu ba Juven Emprededorísmu sira iha Postu Administrativu tolu ne’e hala’o durante loron hat iha salaun Centru Juventude Covalima, hahu seguda feira horiseik (20/12) sei remata iha loron kinta-feira (23/12) semana ne’e.

Jornalista : Tynho Gusmão

Editór        : Chamot Nahac