CCC halo Enkontru Jeral Anual ba Dala XX ho tema “Haklaken, Hein, Simu no Hamutuk hodi Hala’o hakat ba oin”

Covalima (RCCT) 29-06-20, Centro Comunidade Covalima (CCC) halo Enkontru Jeral Anual baseia ba statuto Artigo 14. Alina 4  CCC nian katak Enkontru Jeral Anual sei hala’o iha Fulan Agusto kada tinan, no Enkontru Jeral Anual ne’e ho tema “Haklaken, Hein, Simu no Hamutuk hodi Hala’o hakat ba oin”.

Ba Jornalista sira Diretor Centro Comunidade Covalima Alberto de Jesus hateten, Enkontru Anual Jeral maka orgaun alto, ba transparensia ba iha publiku kona ba aktividades nebe hala’o durante tinan ida nia laran, no Objetivo seluk apresentasaun relatorio atividades Anual husi Fulan Julho 2019-Junho 2021, inklui Planu Estratejiku ba tinan lima (2020-2025) no hametin Linha servisu husi Parseiru no stakeholder sira iha Covalima.

” Objetivo ohin CCC halo ninia Enkontru Anual Jeral, ba Dala XX, nebe kada tinan Sempre halo, tuir Centru nia konstituisaun iha Artigu 14 katak, Enkontru Jeral Anual maka orgaun alto halo transparansia ba iha publiku kona ba atividades nebe halao durante tinan ida nia laran, depois apresenta mos relatorio atividades Anual husi Julho 2019-Junho 2021, no hametin Linha servisu husi Parseiru Sira” Alberto Dehan.

Diretor Alberto Esplika, Programa CCC nian kobre ona iha Postu Administrativu Hitu no sei kobre hotu Suku 30, maibe depende ba Fundos Orsamento, nia hatutan Programa balun nebe la’o ona iha Postu balun Mak hanesan Agrukultura, Reflorestasaun, no Desenvolvimento Ekonomia nian.

” Targeto konaba area ne’e Postu Hitu ne hotu nebe ita halao, no suku 30 nemos hotu, maibe depende ba ita nia kapasiade konaba Fundos Orsamento, Programa nebe halao iha Postu hitu ne la hanesan, balun konaba Agrukultura nian, Reflorestasaun, Desenvolvimento Ekonomia hanesan halo Dosi, soru tais, nsst” Alberto esplika.

Iha Fatin ne’e Administrador Municipio Covalima Francisco de Andrade apresia no konsidera actividades nebe CCC halo durante ne’e lao di’ak liu, kompara ho ONG sira seluk, Tanba CCC nia grupo hamutuk iha ona 60 resin, Nia mos Kontente tanba grupo iha CCC halo balansu entre jeneru.

” Hanesan Ita hotu hatene, ita kompara ho ONG Sira iha Covalima ne’e, Centru Comunidade ne’e nia actividades ne’e lao diak liu, tamba ninia grupo deit 60 resin ona, ne bele dehan extra-ordinaria ne’e sira bele halo, depois hau mos hatete bebeik ba sira katak, imi tenke halo balansu jeneru igualidade ne tenke iha, maibe realidade agora dadaun iha duni, hanesan Feto Potensial ne’e “ Administrador Municipio ne dehan.

Entertanto iha Enkontru Jeral Anual ne’e partisipa husi Adjunto Segundo Komandante Municipio Covalima, Administrador Posto Suai no Maukatar, no mos Xefe Suco nain lima, no Parseiru Sira iha Covalima.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac