Belun Sensibliza informasaun Prevensaun Konflitu ba GAM iha PA Tilomar

Covalima ( RCCT ) 21-12-21, Tersa Feira Ohin ONG Belun realiza Sensiblizasaun ba Grupu Arte Marsial (GAM) Sira iha Postu Administrativu Tilomar, Suco Maudemu nune’e bele halo prevensaun ba Konflitu no evita problema iha tempo Natal 2021 no Tinan foun 2022.

Ba Jornalista Sira Komisariu Komisaun Regula Arte Marsial (KRAM) Munisipiu Covalima Alberto Moniz de Araujo, iha Nia intervista hateten liu husi semináriu ne’e atu fahe informsau kona prevensaun konflitu liga ho Lei númeru 5/2017, ne’ebé hodi regula Arte Marsial sira iha Timor Leste.

“Ami Mai sai orador ba prevensaun konflitu atu fahe informasaun ligadu ho lei númeru 5 ne’ebé Ko’alia konaba Komisaun Regula Arte Marsiais, hodi fahe imformasaun iha tempo ne’ebé atu tama ba festa natal no tinan foun nian atu nuune’e bele evita konflitu iha tempo rua ne’e” Dehan Alberto Moniz de Araujo na Jornalista

Nia mos hatutan tinan 2023 Governu Liu husi SEJD Sei reativa fali GAM tolu ne’ebé durante ne’e Governu bandu ka taka .

“Ohin imformasaun ne’ebé mak Ami atu fahe ligadu no lei númeru 5 ne’ebé mak fo sai ona, Bandu Arte Marsiais tolu ne’ebé mak taka; hanesan KORK, PSHT no IKS, Tamba ne’e KRAM, iha Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Nia okos ba oin iha 2023 sei reativa Arte marsiais tolu ne’ebé mak Governu Bandu hodi hakbesik na komunidade” Nia hatutan

Iha Sorin seluk reprezentante Administrador Postu Administrativu Tilomar, Dedianus Maun husu grupu Arte Marsiais sira ne’ebé ezizi atu reativa trenu tenki kumpri regra ne’ebé iha, tamba Governu la tolera ba Sira ne’ebé la kumpri regras.

“Husu ba Arte Marsiais ne’ebé mak agora pendenti hela, kleur ka lalais sei Loke fali, maibe liu husi kriteria oi-oin, regras ne’e imi tenki kumpri, labele ezizi deit atu treinu depois halibur malu hodi oho malu, baku malu ho ida ne’e estadu sei lá tolera” Dedianus Imforma

Enkuantu Kordenador ONG Belun Munisipiu Covalima Riki Ricardo Cardoso iha Nia intervista hateten Atividade Seminariu ne’e realiza tanba hetan fundu husi Gabinete Apoiu Sosiedade Sivil iha mahon Primeiru Ministru.

“Atividade ne’e realiza tanba hetan fundu husi Gabinete Apoiu Sosiedade Sivil iha mahon Primeiru Ministru Nia okos” Dehan Riki Ricardo

Entretantu Sensiblizasaun ne’e partisipa Maximu husi Grupu Arte marsiais ho mos Arte Rituais Sira iha Postu Administrativu Tilomar Munisipiu Covalima.

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor       : Chamot Nahac