Baskolante ho Sapa 50857 Hakiduk Fila no monu Soke Ai hun wainhira Tula Material Konstruksaun UKL ba Loro Kida

Covalima (RCCT) 11-10-21, Kareta Baskolante ho Sapa Matrikula 50857 husi Kompanya Jafred Leo Rai Unip.Lda, Iha sabado (09-10) meiu dia tuku 12 hakiduk fila no Monu iha dalan wainhira tula Matrial Konstruksaun Uma Kbit Laek (UKL) ba Aldeia Loro Kida, Suco Fohorem Vila, Postu Administrativu Fohorem, Baskolante ne’e Hakiduk ba Kotuk no Monu tanba tula matrial konstruksaun (batako 250) halo kareta todan no kondisaun estrada ba Aldeia Lorokida At.

Konta ba Radio Comunidade Cova Taroman (RCCT) Diretur Kompanya Jafred Leo Rai Unip.Lda

Eugilio do Rego Alves Pereira nebe Sai hanesan Sofer iha Momentu Transportasaun material Konstruksaun UKL ba Loro Kida nebe Akontese Asindete ne’e, Eugidio Informa akontese Kareta

Kareta monu ne’e iha Sabado (09-10) Loro manas tuku 12:00, no iha asindente la rezulta ema kanek grave.

Asidente ita la espera, kareta ne’e ami tula batako hamotuk 250 nebe kareta todan depois dalan ba Loro Kida mos At, Akontese Kareta monu ne’e iha Sabado meidia tuku 12 pas, naton ne’e komunidade nain 9 mak husu ajuda sa’e tuir ami atu ba Loro Kida, nebe ami mos ajuda, no ami sofer no konjak hamotuk nain 3, iha kareta laran ema nain 12, iha akontesementu ne’e laiha ema ida mak grave” Diretur Jafred Leo Rai konta.

Diretur ne’e Fundamenta lolos ne’e Kareta labele tura batako 250 iha kareta lori ba Loro Kida, maibe tanba aproveita Tempo bailoro, hodi aselera transportasaun material konstruksaun UKL ba Loro Kida molok tempo udan, tan estrada ladi’ak atu bele tula material konstruksaun ba loro Kida iha tempo udan.

“Lolos Ne’e Ami labele tula batako to’o 250 lori sa’e ba Loro Kida, Maibe tanba udan ne’e ita labele sae’e ba ona tan dalan la di’ak, se ita la aselera mak prosesu konstruksaun ne’e pendente ona, no komunidade benefisiariu mos labele hela lalais iha uma nebe nia simu” katak Eugilio ba RCCT iha ninia rezidensia Segunda Feira (11-10)

Iha Sorin Xefe Suco Fohorem Fernando Ferreira Rekonhese Kareta tula matrial konstruksaun UKL ba Loro Kida ne’e Monu tanba Kondisaun Estrada ba Aldeia Loro Kida at no dalan ba Aldeia Loro Kida tenki liu husi Mota Laran.

Kareta ne’e baku monu tanba dalan at kareta ba mos tenki liu husi mota laran, kareta atu sa’e ba neba araska, tanba ne’e kompanya Fornesedor sira atu tula sasan ba neba tenki liu husi mota laran” katak Fohorem Vila Fernando Ferreira via telefone ba RCCT.

Engkuantu Kareta ba kolante ho sapa matrikula 50857 husi Kompanya Jafred Leo Rai Unip.Lda, nebe baku fila tanba tula Matrial Konstruksaun Uma Kbit Laek (UKL) ba Aldeia Loro Kida, Suco Fohorem Vila, Postu Administrativu Fohorem, Kompanya Nain Hasa’e ona husi fatin akontesementu iha Domingo kalan (10-10) iha oras tuku 11 ho balun, no karenta ne’e agora iha ona Armajen Kareta Kompnya Jafred Leo Rai iha Suai Debos.

Ekipa Kobertura RCCT

Editor Chamot Nahac