Autoridade Municipal halo Serimonia retirada SIJK Municipio Covalima

Covalima (RCCT) 02-07-21, Autoridade Municipio Covalima inklui Parseiru ONG Lokal no Nasional sira hamutuk ho Komandante Sentru Integrado Gestão Krize Munisipio Covalima halo Serimonia retirada Sentru Integrado Gestão Krize Covalima iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima.

Komandante SIJK Municipio Covalima Kapitaun Xisto da Cruz iha nia deskursu hateten, reauniaun ba loron ida ohin, atu halo serimonia retirada ba SIJK Municipio Covalima, nia mos dehan durante ambitu Covid-19 iha Municipio Covalima, la iha registrasaun kona ba kazu mate ba Covid-19, tanba ne’e nia apresia ba komunidade Municipio Covalima tanba durante ne’e kumpri regras nebe maka OMS aplika.

Ohin loron ita mia iha ne’e atu halo serimonia retirada ba SIJK Municipio Covalima, ita hotu hatene katak moras ida ne’e, moras ida nebe maka ita la hetan, signifika katak regras nebe maka OMS aplika, Municipio Covalima ate a data la iha ema ida mak mate ba Covid, Signifika regras nebe maka iha ne’e ita kumpri duni, ha’u agradese ba Komunidade Municipio Covalima tanba durante ne’e sira mos kontribui ” Kapitaun Xisto ne dehan.

Iha fatin hanesan Administrador Municipio Covalima Francisco Andrade apresia ho Kapitaun Cruz nia servisu hodi lidera SIJK iha Covalima durante ne’e, tanba iha kolabarasaun nebe maka di’ak hodi halo prevensaun ba moras Covid-19 nebe maka ameasa ba ema nia vida iha Covalima.

Lori Diresaun hotu nia naran hato’o apresiasaun ba Kapitaun tamba durante ne’e ita hamutuk halo servisu nebe diak tebes, hodi kombate moras ida ne’e, nomos karik durante atitude ruma la monu ita hotu nia laran ami husu deskulpa, no lia menon mos ba kapitaun kakrik servisu iha fatin seluk karik, halo servisu didiak ba hanesan halo servisu iha Munisipio Covalima ” Dehan Administrador Munisipio Covalima.

Iha fatin Komandante PNTL Municipio Covalima Super-Intendente Polisia Antonio Maria de Sa haktuir, maske Ensera ona SIJK, maibe husu ba Komunidade no Jovemtude inklui Autoridade Lokal no ONG sira hotu atu nafatin halo prevensaun ba Corona Virus ne’e, Komandante Polisia ne’e mos dehan sei rigoroza nafatin seguransa ha fronteira hodi prevene Covid-19 Tama husi Nasaun Vizino.

Jornalista : Tynho Gusmão

Editor     : Chamot Nahac