Atu prevene Tasi to’o Komunidade nia To’os no Natar- Konsellu Suco Maudemo Inisia Hamotuk ho Komunidade Kuda Ai oan no nu iha Tasi Ibun

Covalima (RCCT) 18-06-21, Konsellu Suco Maudemo halo konservasaun hodi kuda ai-horis iha tasi ibun Salele nebe pertense ba Suco Maudemo ho objectivu atu prevene rai monu iha tasi ibun, tanba durante ne’e tasi sa’e bebeik ba to’o Komunidade sira nia to’os laran nune’e Konsellu Suco Maudemo ho inisiativa hamutuk ho Komunidade sira Kuda ai-oan iha tasi ibun iha Salele.

Ba Jornalísta RCCT Sefe Suco Maudemo Maria de Fatima, via telefone hateten, Laloran tasi komesa sa’e to’o iha Komunidade sira to’os no natar, tanba ne’e maka Konsellu Suco Maudemo hamutuk ho komunidade iha Aldeia hitu iha Suku Maudemo Kuda ai nuu, no ai hali no mos aimoris seluk tan atu hodi prevene tasi sae to komunidade nia toos no natar laran.

“ Actividades ida ne’e inisiativa Konsellu Suco Maudemo nian, tanba ami hare tasi mos komesa sa’e bebeik mai to’o iha Komunidade sira nia natar ho to’os laran, tanba ne’e maka ami halo planu, hodi hamutuk ho ha’u nia komunidade iha Aldeia hitu ne’e sai hotu lori kedas ema ida ai hun ida, lori kuda iha neba ” Maria de Fatima ne’e dehan liu husi via telefone.

Xefe  Suco Maudemo  Maria de Fatima esplika, total ai hun nebe  kuda ohin, nia parte seidauk hatene ho lolos, maibe iha Suco Maudemo total uma kain hamutuk 700 resin, no total populasaun 3000 resin, no atividades kuda ai-oan iha tasi ibun ne’e, ema nain ida lori ai hun ida.

“ Ai nebe maka ami kuda ne’e la hatene los total hira?, tanba ema na’in ida lori ida, maibe iha ha’u nia Suco Maudemo ne’e total uma kain hamutuk atus hitu resin (700) depois total populalsaun rihun tolu resin (3000), depois actividades kuda ai-oan ne’e ami avisu ema nain ida lori ai hun ida, ne’ebe total ne’e hau la hatene los ” Teni Xefe Maria

Xefe Suco Maria de Fatima  dehan, Aktividade kuda ai-oan ne’e sei Kontinua iha Loron Sesta Feira Semana oin.

“ Ami Sesta oin mai sei kontinua fali, ami hamutuk ho ami nia komunidade, nafatin ema ida lori aihun ida hodi kuda iha dalan sorin-sorin ne’e ” Xefe Suco Maudemo Maria de Fatima hakotu.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editór       : Chamot Nahac