Asumi Kargu Durante Fulan Hat – APA Suai Rehabilita Edifisiu, Halo Sintina Publiku no Alargamentu Kampu Ladi

Covalima (RCCT) 22-12-21, Hafoin Asume Kargu Administrador Postu Administrativu (APA) Suai, durante Fulan hat (4), Luzino do Rego iha nia ukun foun ne’e hala’o ona servisu fiziku hanesan halo rehabilitasaun ba edifisiu ba Postu Administrativu Suai, Sintina Publiku no Alargamentu iha Kampu Futeboll Ladi.

Ba Jornlista sira Administrador Postu Administrativu Suai Luzino do Rego hateten, aleinde hala’o servisu fiziku iha Administrasaun Postu Administrativu Suai, iha servisu non fiziku balun hanesan halo ona mos rekollamentu ba dadus Familia Vulnerabel iha Area Juridiku Suai nune’e bele hetan apoiu husi Servisu Solidaridade Sosial Covalima.

iha Servisu Non fiziku mos mak ita hala’o ona hodi rekolla dadus Familia Vulnerabel, oinsa mak atu hetan apoiu maibe dadus ita prepara ona no Faze Primeiru nian ajudus mos komesa mai dadaun ona, ba faze segundu nian númeru ne’ebé bo’ot tebes tanba ne’e seidauk hetan aprova husi Nasional” dehan Administrador Postu Administrativu Suai Louzino d Rego

Louzino do Rego halore kona ba sasidik ne’ebé nia hasoru hodi halo servisu, hanesan fasilidade Apoiu lojistiku liu-liu transporte no komputador.

“Dezafius ne’ebé hasoru, ita seidauk iha apoiu fasilidade lojistiku, liu-liu transporte no komputador sira la suvisiente ba iha Xefi seksaun sira ne’ebé eziste ona hodi atu hala’o sira nia servisu, La’os iha Postu deit maibe dezafius ba iha Suco sira liu-liu ba pessoal apoiu Suco sira mos seidauk iha fasilidade ne’ebé naton hodi suporta iha serviau Administrasaun ninian” katak Luzino do Rego

Nia Salienta, ho dezafiu ne’e Administrator buka ona solusaun, maibe ne’e bazea ba planu husi Ministeriu Administrasaun Estatal ne’ebé sei responde kestaun iha tinan oin.

” Ho dezafiu ne’e ita buka ona solusaun, tanba durante komputador ba Suco sira ne’e ita hotu akompaña bazea ba planu husi Ministeriu Adminiatrasaun Estatal mak sei prepara katak iha tinan ida ne’e bele to’o ona iha Suco ida-idak” tenik Louzino do Rego

APA Suai mos optimista ho planu titan 2022, hakarak antize responde nesesidade baziku ba komunidade, liliu estabelese sistema Be mos neebe adekuaudu no estrada rural.

“Iha titan 2022 ita hakarak atinze responde nesesidade baziku ba komunidade, liu-liu komunidade sira seidauk asesu sistema Be mos ne’ebé mak di’ak ita bele estabelese ona sistema Be mos ne’ebé adekuadu ba komunidade sira atu nun’e komunidade sira la bele halerik ba Be mos, no mos ba estrada rural sira ne’ebé Postu Suai rasik hanesan Suco Beco iha Aldeia lima (5) ne’ebé mak seidauk asesu ba estrada no eliteisidade” dehan Luzino do Rego

Entretantu Luzino do Rego informa Atu atinze planu hirak ne’e nia parte Haruka ona ba Ministeriu Kompetente liu husi programa ILO R4D, orsamentu ba tinan 2022 aprova ona husi Parlamentu Nasional, maibe seidauk promulgasaun husi Prezidente Republika atu bele implementa programa hirak ne’e.

Jornlista : Aje Ferreira

Editor    : Chamot Nahac