ARKTL-Loke Rede Servisu ba Radio Comunidade sira iha Timor Leste

Covalima ( RCCT )24-09-21, Prezidente Asosiasaun Radio Comunidade Timor Leste (ARKTL) Prezaduo Ximenes halo Vijita trabalho ba Radio Comunidade Cova Taroman iha Munisipio Covalima hodi halo Observasaun no hamotuk ho RCCT hodi Distribui Sertifikadu Kursu Jornalista baziku Radio Fuzaun ba Estudante Eskola Sekundaria Publiku (ESGP) Suai ne’e Tuir Ona Kursu no halo Estajio iha RCCT durante Fulan 3.

Iha Vijita ne’e wainhira RCCT Konvida hodi Priensa Programa TAlksow Radio, Prezidente ( ARKTL ) esplika  Asosiasaun Radio Comunidade Timor Leste ( ARKTL ) hari’i iha Timor Leste ho Objetivo Prinsipal  3 atu hodi loke rede servisu ba Radio Comunidade sira hotu iha Timor Leste husi nivel Munisipio,Nasional to’o Internasional.

“ Asosiasaun Radio Comunidade Timor Leste ( ARKTL )loke rede hodi fo servisu ba Radio Comunidade sira iha nivel Munisipal, Nasional to’o Internasinal, durante ne’e Asosiasaun Radio Comunidade halo durante ne’e, Primeiru ita lita maka’as oinsa mak atu hamosu lei Komunikasaun Sosial Iha Timor Leste, iha lei ne’e bele tau mos rekonesementu ba ezistensia Radio Comunidade,Felismente ita konsege luta ba lei ida ne’e iha tinan rihun rua sanulu resin tolu ( 2013 ) liu ba, Hau rasik involve iha ekipa hakerek esbosu lei Komunikasaun, iha ne’e mos ita enkaisa klausa balu konba Radio Komunidade no to’o ikus parlamentu aprova le’e komunikasaun hirak ne’e no agora ita adopta no radio komunidade sir abele hetan fatin iha Governo no Estadu ida ne’e ” Informa Prezidente ARKTL Prezado Ximenes.

Prezidente hatutan liu husi luta hodi halo esbosu lei Komunikasaun hodi enkaixa mos ba ezistensia Radio Komunidade sira iha Timor Leste no liu politika ida ne’e ohin loron Governo mos aloka orsamentu kada tinan Ba Radio Komunidade sira iha Timor Leste.

“ Husi Politika hirak ne’e tinan tinan Governu aloka Orsamentu ba Radio Comunidade sira,aleinde ne’e mos Asosiasaun Radio Komunidade Timor leste ( ARKTL ) lori Radio Comunidade sira iha Munisiiiiiipio hodi partisipa iha atividades Radio Comunidade mundial nia iha rai arn no liur.antes ne’e mos ARKTL lori Gestor Radio Comunidade lubuk ida mak ba aprende konaba jornalista nian iha Australia, India no Indonesia, enkuantu ida ne’e mak esforsu ida ARKTL halo hodi haforti ezistensia Radio Comunidade iha Timor leste iha Nivel Munisipal,iha Nasional no Internasional. ” Tenik Prezidente ARKTL Prezado Ximenes. ,

Enkuantu tuir Prezidente ARKTL hateten antes ne’e mos Asosiasaun Radio Comunidade enkoraja Komunidade sira atu Partisipa iha programa Radio Komunidade Nian.

“ Ami mos dezemvolve no enkoraza komunidade partisipasaun atividades Radio Comunidade nian, hahu husi tinan tolu liuba liu husi fundus ne’ebe ami hetan husi Unesco, ho ida ne’e husi ARKTL fo kapasitasaun ba Radio Comunidade sira, nune’e radio Comunidade nia jornal;ista sira ne’ebe fo formasaun fali ba Voluntario foun sira liu husi matadalan ne’ebe mak ita iha ” dehan Prezidente ARKTL Prezado Ximenes.

Entretantu Tuir Prezidente ARKTL Prezado Ximenes hateten Programa Formasaun ba Voluntario sira foun ne’e la’o hela iha Radio Comunidade sira kada munisipio no radio balu mak fo formasaun remata ba Voluntario foun sira ne’e no husi Radio balu sei prosesu formasaun hela.

Jornalista : Saturnino Soares
Editor : Chamot Nahac.