APA Tilomar Jose Xavier-Apresia ba Kontribuisaun Povu iha Preparasaun ba komemorasaun 28 Novembru

Covalima (RCCT) 28-11-21, Entidades hotu iha Postu Administrativu Tilomar Kontribui ba Komemorasaun loron proklamasaun Independensia Timor Leste ba dala 46 iha Postu Administrativu (PA) Tilomar.

Tanba ne’e Administrador Postu Administrativu (APA) Tilomar Jose Fatima Xavier Apresia ba Kopersaun husi Esntidades sira hotu Hahu husi Povu, Emprezario, Funsionariu nebe kontribui hodi halo Preparasaun molok Selebra 28 Novembru ba dala 46.

” Komemorasaun Loron Proklamasaun Independensia ba Dala 46 iha Postu Administrativu (PA) Tilomar Municipio Covalima antes seremonia hahu Ami perparadu hodi organiza malu hodi selebra loron Ida no Ami hamutuk ho autorudade hotu iha postu Ida ne no Husi seguransa Ami serbisu hamutuk hodi organiza ba loron Ida ne no Ami Mos kolabora ho kompanha balun hodi apoiu ba seremonia ne” Katak APATilomar ba RCCT.

APA Tilomar dehan ba loron Komemorasaun Loron Proklamasaun Independensia ba Tinan Ida ne’e Partisipa maksimu husi Komunidade inklui mos funsionario pibliku Sira iha postu Tilomar.

“Partisipasaun komunidade postu Administrativo Tilomar partisipa iha seremonia ne maksimu tebes inklui mos funsionario Sira iha postu ida ne no tuir Hau Nia hatene katak seremonia ba tinan Ida ne la iha mudansa tanba partisipasaun komunidade iha tinan kotuk hanesan dei tanba relasiona ho pandemia Covid -19 no postu administrativo Tilomar Besik Liu iha Linha frontrira ” Jose Fatima Xavier relata.

Entretantu Adminsitrador Postu Tilomar nafatin husu ba Komunidade Sira atu nafatin partisipa iha Seremonia Ida ne’e tanba dadaun ne’e Atividades Desportivu sei Realiza iha Semana oin Mai.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor       : Chamot Nahac