APA Suai: PAS iha Suco Beko Servisu la tuir hirárkia

Covalima (RCCT) 29-07-21, Administrador Postu Administrativu (APA) Suai Laurentino de Yesus informa Pessoal Apoio Suku (PAS) balun halo servisu la tuir hierárkia, nia esplika PAS hanesan funsionáriu nebe rekruta husi nivel Postu hodi Apoio servisu Administrasaun Suco nian, tanba ne’e nia husu atu servisu tuir ida-idak nia kna’ar.

Lia hirak ne’e hato’o iha Administrasaun Postu Suai iha kinta feira ohin (29-07).

“ Ha’u la’os deskonfia, maibe ha’u hare ne’e akontese duni iha Suco balun iha Postu Suai ne’e rasik, balu servisu mete liu ba Xefe Suco nia kna’ar, nebe ida ne’e labele, Xefe Suco ne’e nia kna’ar ketak ida, ida ne’e povu maka hili rasik liu husi eleisaun, maibe PAS ne’e lae, ne’e funsionario nebe rekruta husi nivel Postu ba apoio servisu deit, nebe ha’u alerta ba sira servisu ne’e tuir kna’ar ida-idak nia kompetensia labele hadau fali ema seluk nian ” APA Suai Laurentino dehan.

Administrador Postu Suai ne’e mos esplika, iregularidade ne’e mosu iha Suco Beko, nia mos deklara iha Pesoal Apoio Suco seluk iha Suco balun mos, servisu seidauk tuir regulamento PAS nian nebe maka hatur ona.

“Durante ne’e ha’u fiar katak iha Suco Beko maka mosu iregularidade balun, maibe iha Suco seluk mos servisu seidauk tuir regulamento PAS nian nebe maka hatur ona, nebe tenke komprende PAS nia kna’ar ne’e Administrasaun, Xefe Suco nia kna’ar ne’e Lideransa, tenke hatene didi’ak Administrasaun la hanesan ho Lideransa ” Laurentino dehan.

Entertanto Administrador Postu Suai ne’e enkoraja nafatin ba Pessoal Apoio Suco (PAS) no Xefe Suco sira iha Postu Suai, atu nafatin kolaborasaun hodi servisu hamutuk, maibe tenke tuir regulamento nebe maka iha.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac