APA Suai Orienta Xefe Suco Sira Organiza Limpeza Tama Sai Aldeia

Letratu: Administrador Postu Administrativu (APA) Suai,Luzino do Rego/Foto RCCT; Alito de Jesus

Covalima(RCCT)05-05-22, Atu komemorasaun 20 de Maiu ba dala XX, Administrador Postu Administrativu (APA) Suai, enkoraja Xefe Suku no Xefe Aldeia sira atu organiza komunidade sira hodi halo Limpeza iha bairu no Aldeia ida idak.

APA Suai Luzino do Rego informa lia ne’e iha k’naar fatin Quinta Feira ohin. Autoridade Postu ne’e dehan Iha Postu Administrativu (PA) Suai, Intrega deit ho atividade sira ne’ebé mak Komunisaun Organizadora Munisipal Trasa ona.

Perparasaun husi Postu Suai, primeiru Postu Suai la iha atividade ketak ida mak Postu Suai halo, Postu integra deit iha komisaun atividade Munisipiu ninian, tanba ne’e maka atividade ne’ebé mak ita orienta Xefi Suco sira hodi organiza komunidade sira halo limpeza no iha iha loron 12 fulan ne’e, komunidade hotu sei hasa’e Bandeira National iha ida-ida nia uma oin” Katak APA Suai Luzino do Rego.

APA Suai mos orienta ona ba komunidade hotu atu ba halo rejista iha Seksaun Jestaun Merkadu konaba hodi partisipa iha feira ne’ebé maka sei halo iha ambitu Komemorasaun loron restaurasaun Independensia ne’e (20 de Maiu 2022).

Konaba Feira hanesan Administrador Postu ita orienta ona ba ita nia komunidade sira liu-liu grupu sira ne’ebé maka durante ne hala’o hela sira nia atividade hanesan artejenatu liu-liu ba iha produtu lokal sira hodi orienta ba sira atu nune’e bele ba rejista iha seksaun feira ninian atu nune’e sira bele hetan fatin ruma hodi fa’an sira nia produtu lokal ne’ebe maka sira produs” Tenik APA Suai Luzino do Rego

Jurnalista : Alito de Jesus

Editor     : Chamot Nahac