António Sarmento “ Tinan ida resin la iha Petikés atu hola ekipamentos ho urgensia ”

Covalima (RCCT) 04-06-21, Kuaze tinan ida resin ona Diresaun Servisu Municipal Registo Civil no Notariado Municipio Covalima la iha osan Petikes hodi halo manutensaun ekipamentus nebe maka iha Edifísio Notariado Municipio Covalima.
Diretor Servisu Municipal Registo Civil no Notariado Municipio Covalima António Sarmento hateten, durante ne’e ekipamentos Ateka sei depende ba Nasional, no Kuaze tinan ida resin ona la iha osan Petikes atu hola urgentemente ba ekipamentos sira nebe iha Edifisio ne’e.
ita koalia konaba manutensaun, agora dadaun deit manutensaun ba buat ki’ik sira mos seidauk, hanesan Ateka sira ne’e mos ami sei depende deit ba Nasional, depois Petikes deit mos kuaze tinan ida resin ona hodi hola urgentemente ba ekipamentos iha Edifsío ne’e, satan kareta ne’e, hau sente ida ne’e kompetensia ema husi Nasional ninian, maibe karta ami haruka ona ba Nasional maibe ate agora seidauk iha resposta ruma ”  KatakbAntonio.
Nia dehan, iha tempo uluk, kada trimestre iha osan petikes hamutuk Dolares Amerikanu rihun-rua ($.2000.00) uja hodi halo mauntensaun ba Ekipamentos iha Edifisio Rezisto Civil Covalima.
Durante hau assume kargu hanesan Diretor Munisipal ne’e osan petikes ne’e seidauk iha, maibe tempo uluk ne’e iha, kada trimestre ho montante rihun-rua ($.2000.00), depois ida ne’e lori hola sasan hanesan meza no kadeira sira ne’e, Komputador ne’ebe maka a’at ” Dehan Antonio Sarmento.
Entertanto Diretor ne’e informa, durante ne’e Resisto Civil iha Funsionário Tékniku atu kuidadu kondisaun ekipamentos eletrónikus sira, Diretor Antonio Halore, Ate A data Notariadu Covalima hein deit informasaun husi Nasional,se bainhira iha ona osan Petikes, sei halo karta atu nune’e bele responde nessesidade ne’ebe maka precisa.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editór         : Chamot Nahac