Antonio Freitas “Guarda Prizaun halo Juramentu Politika sei hatun Kargu nebe Asume”

Covalima (RCCT) 07-09-21, Komisariu Antonio Freitas Deklara Iha Autoridade Altu Nivel Maka Halo Influensia Polítika Ba Membru Guarda Sira. Tanba Ne’e Komisariu Ba Protokulu Formasaun Ne’e Husu Atu Guarda Prizaun Tenki Servisu Ho Profesionalidade.

Komisario Antonio Nia Dehan Tuir Imajen Nebe Espalla Iha Sosial Media Guarda Prijaun Balun Halo Juramentu Kumu Liman Iha Prizaun (Guarda) Nia Laran, Tanba Ne’e Nia Husu Ba Guarda Prizaun Atu Servisu Ho Professional, Labele Sai Agente Ba Polítika.

“ Imi Guarda sira ne’e tenke servisu ho professional, la bele halo juramentu iha Guarda nia laran, ha’u hare imi nia fotografia ne’e balu halo juramentu iha guarda nia laran, ha’u hare hela, nebe imi la bele politiza fali iha fatin ne’e, ha’u rona informasaun Autoridade Nivel Altu sira maka mai halo influensia polítika iha laran, nebe ha’u hatete kedas ba imi servisu tenke professional la’os halo juramentu kumu liman tun sa’e iha ne’e ” António Freitas dehan iha nia deskursu.

Komisáriu António Freitas kompremesa iha nia deskursu sei kopera ho Komisaun Disiplinar iha Prizaun hodi indentifika Guarda sira nebe maka halo juramentu no sei hasai husi kargu nebe sira responsaveliza.

“ Se kuandu ami hare Guarda sira nebe maka halo juramentu, Komisáriu disiplinar iha ne’e, ami sei kopera malu hodi hasai Membru sira husi Kargu nebe maka iha ” Komisáriu António dehan.

Entretantu Lia ne’e hato’o iha Prizaun Suai bainhira hetan Vijitasaun husi Ministro da Justiça iha loron Tersa-Feira ne’e ohin (07/09).

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac