Anima Povu Covalima-Kuda Na’in Fornese Kuda Halai Taru iha Suai Loro Hahu Ohin

Covalima (RCCT) 18-05-22– Halai Taru Kuda hanesan desportu tradisional ida ne’ebe mak ejisti iha Timor Leste Liliu Iha Covalima.

Tanba ne’e atu Komemora 20 Maiu ba Dala XX, iha Covalima hala’o eventu kuda lai taru iha ambito Komemorasaun 20 Maiu 2022.

Sekretariu Munisipiu Covalima, Fransisco de Jesus Alves iha diskursu ba Abertura eventu kuda halai taru iha Suai Loro, Nia agradese ba kuda nain sira tanba bele hola parte iha eventu kuda halai taru no senti kontenti ho atividade Kurida Kavallu.

“Agradese wa’in ba kuda na’in sira tanba perpara sira nia kuda hodi anima ita tanba durante ne’e ita la halo kompetisaun ba atividade ida ne’e durante tinan XX nia laran ita nia maluk lubuk ida maka kesi kuda iha fatin fatin tanba ita nunka halo kompetisaun ba atividade kurida Kavallo” informa Sekretariu Munisipiou Fransisco de Jesus Alves.

Nia konsidera kuda na’in sira iha komitmentu ne’ebe bo’ot hodi anima no Festeza iha Ambitu Komemorasaun 20 Maiu 2022 ne’e.

“Ho fuan bo’ot hanesan Covalima ona hakarak atu anima ita nia komunidade sira iha ambitu selebrasaun 20 Maiu ba dala XX iha Covalima, sira oferese sira nia an no didika sira nia sakrifisu tomak hodi mai anima ita, tanba ne’e husu ba komunidade Covalima tomak atu nafatin suporta atividade ida ne’e” katak Fransisco Alves

Entretantu iha atividade abertura Kurida Cavalho ne’e halai iha kampu Tasi ibun Suku Suai Loro, nune’e eliminasaun klase Kavallu hahu husi klasse B to F, iha kompetisaun ne’e total kuda hamutuk rua nulu resin hotu(27) mak sei kompete no sei final iha loron 22 de Maiu 2022.

Jurnalista :Alito de Jesus

Editor        : Chamot Nahac