Andrade—La Bandu Juven Rehabilita Merkadu Salele Maibe Tenki Hatene Konaba Estatutu Proprietaria Partenente Ba Se?

Covalima (RCCT) 30-09-22–Administrador Munisipiu Covalima Francisco de Andrade la bandu Juventude sira iha Postu Administrativu Tilomar voluntariomente, kontribui osan hodi halo rehablitasaun ba merkadu Salele iha Aldeia Kaikoli, Suku Maudemu, maibe tenki identifika lolos konaba estatutu rai nian.

Administrador Covalima dehan, Juven sira bele identifika hodi halo rehabilitasaun, maibe tenki hare didi’ak propriataria ne’e partenente ba estadu ka privadu, nune’e bele difini klaru konaba kontribuisaun reseitas atu hatama ba estadu ka fo ba privadu ruma. Tanba ne’e kuandu atu identifika fatin mak partenente ba estadu tenki halo negosiasaun ho estadu.

Ita la bandu joven sira iha inisiativa rasik rehabilita merkadu, maibe tenki identifika estatutu rai estadu ka rai privadu, wainhira iha kontribuisaun ruma ne’e reseita atu hatama ba estadu ka ba privadu, tanba merkadu estadu nian, tanba durante negosiante sira uza hela merkadu ne’e kada loron kuarta,” Francisco de Andrade, hato’o ba jornalista sira, nia k’nar fatin, Sexta(39/09).

Notisia Relevante : https://www.rcct.tl/juventude-pa-tilomar-voluntariumente-kontribui-osan-1000resin-rehabilita-merkadu-salale/

Nune’e Administrador Munisipiu Covalima, la mos la aseita atu Juventude sira iha Tilamar atu distribui Billete ba negosiante sira hodi fo kontotribuisaun.

Ha’u labele dehan grupu ida mak atu hadi’a, tanba ba futuru nia impaktu ladun di’ak, se karik nia hadia ba futuru oinsa, labele grupu ida mai hadi’a depois iha futuru merkadu ne’e grupu nian ne’e lalos, tanba merkadu propriedade ba estadu, buat ne’ebé estadu nian ne’e estadu mak jere” Tenik Administrador Munisipiu Covalima, Fransisco de Andrade.

Administrador Munisipiu Covalima mos hatutan joventude sira bele iha inisiativa hodi halo rehabilitasaun ba merkadu Salele iha Aldeia Kaikoli, Suku Maudemu Postu Tilomar maibe tuir los ida ne’e estadu mak bele rehabilita tanba propriedade estadu tenki fila fali ba Estadu mak atu jere.

Entretantu Administrador mos hateten durante n’ee komunidade Sei utiliza halo negosiu kada loron Kuarta Keira

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor      : Chamot Nahac