Amelia-Agradese tanbaComunidade nafatin Matein no halo Prevensaun Covid-19

Covalima (RCCT) 16-06-21, Centru Comunidade Covalima (CCC) halo enkontru ho Grupo Rede Feto sira iha Salaun (CCC) hodi ko’alia kona ba Prevensaun Surtu Covid-19 iha Municipio Covalima.

Iha Engkontru ne’e Prezidente Comisaun Centru Comunidade Covalima (CCC) Amelia de Jesus Cardoso iha diskursu agradese tebes, maske iha Nasaun Timor-leste, infrenta mos ba Surtu Covid-19, maibe iha Municipio Covalima Komunidade nafatin halo Prevensaun ba Surtu Covid-19.

Maske ita infrenta ba Surtu Covid-19, maibe ita nafatin halo prevensaun, no mos ita hetan Positivu ba Surtu Covid-19 maibe ita bele rekopera fila fali, ita nafatin kolabora ho Servisu Saude sira no mos ita la husik liu ho moras ida ne’e, tanba ita iha Municipio Covalima laiha kazu ema la mate ho moras ida ne’e” Dehan Prezidente Comiusaun CCC Amelia Cardoso.

Amelia Cardoso hatutan, ema barak mak asesu iha Media Sosial no Televizaun katak moras ne’e perigu tebes, komunidade iha Timor Leste liu liu iha Covalima fiar ba Kultura nebe iha hodi halo prenvensaun ba nune’e Moras Covid-19 la hada’et.

Ita hotu hare iha media sosial no Televizaun katak moras ne’e perigu tebes, maibe iha ita nia Nasaun Timor-Leste nafatin fiar ba ita nia kultura atu nune’e ita la bele hada’et husi moras ne’e” Tenik Amelia Cardoso.

Informsaun hirak ne’e RCCT Asesu iha Salaun Centru Comunidade Covalima (CCC), wainhira hala’o enkonru nebe mak n hetan partisipasau husi, Grupo Halal,Remajeleju ,Goronto,Crus Minarai,Feto Foin Sae,Fitun Naroman, Haburas Tialai, Halibur Maudemo, no Haburas Maudemu.

Jornalista : Aje Fereira

Editor : Chamot Nahac