AMC Preve Orsamentu $.12,800.00 Hodi Komemora 28 de Novembru Nivel Municipal

Foto Espesial “Google”

Covalima (RCCT) 16-11-2021 Administrasaun Munisipiu Covalima preve orsamentu $.12,800.00 hodi halo preparasaun ba komemorasaun loron Proklamasaun da Independénsia ba dala 48 ba tinan 2021 iha Municipio Covalima.

Xefe Komisaun Organizadora Francisco de Jesus Alves esplika, total husi orsamentu hamotuk $.12,800.00 ne’e sei aloka ba kada Postu Administrativu (PA) ne’ebé ezisti iha Municipio Covalima hodi komemora loron proklamasaun Independénsia ba 48.

“Total husi orsamentu $.12,800.00 ne’e, $.4,500.00 sei aloka ba Postu Administrativu ne’en seluk (Maukatar, Fatumea, Fohorem, Fatululik, Tilomar, Zumalain) ne’ebe kada Postu hetan $.750.00 hodi hala’o atividades komemorasaun Proklamasaun Independénsia” Francisco Informa.

Nia esplika iha PA Suai sei realiza atividades kompetisaun Desportu Komunitariu no animasaun kultural tanba ne’e Komisaun Organizadora (KO) sei prepara prémiu atu nune’e bele atribui ba Vensedor sira.

” Ita sei iha aktividades Desportu Komunitariu ” dada tali, halai kuda nsst”, depois dansa kultural, kompetisaun kanta ba Estudante sira, puizia, ne’ebé buat barak los, tanba ne’e ami sei prepara prémiu balun atu nune’e bele fo ba manan nain sira, ne’ebé iha Postu Suai ne’e suku lima maka tuir kompetisaun ” Suku Debos, Beko, Kamenasa, Suai Loro, Labarai” Fransisco esplika.

Entretantu serimonia komemorasaun loron Proklamasaun Independénsia 28 de Novembru iha Postu Suai sei realiza iha Kampu Futebool Ladi.

Jornalísta : Tynho Gusmão

Editor        : Chamot Nahac