AMC-Negosiantes nebe faan iha Merkadu Municipal (Suai) barak la Kopera ho Desizaun husi Autoridade Municipal

Covalima ( RCCT ) 15-10-21, Autoridade Munisipal Municipio Covalima realiza enkontru ho Negosiante sira iha Merkadu tuan Suai hodi buka Solusaun ba Problemas nebe mak durante ne’e Negosian sira Infrenta.

Iha enkontru ne’e Administrador Munisipio Covalima (AMC) Francisco de Andrade hateten Negosiante sira nebe fa’an iha Merkadu Suai Barak mak la Koprera di’ak ho estadu, tanba dala barak ona Autoridade Municipal hatun desizaun ruma ba Negosiante sira maibe nafatin Negosiante sira la halo tuir.

Ne’e hatutudu momos ona katak sidadaun ka Negosiante nebe fa’an iha merkadu laran la kopera di’ak ho estadu ida ne’e, tanba Sidaun ka Negosiante sira ne’e la fiar desizaun ruma husi Autoridade sira, maibe atu hateten lolos husi parte pesoal ka husi grupu ruma la manda estadu nia desizaun ruma, so ke estadu mak regula ita tuir lei nebe mak iha, tamba ne’e ha’u husu ba Negosiante sira nia konsiensia atu labele hela ka halo uma iha Areadores merkadu nian, nune’e hodi fo oportunidade ema ba seluk nebe mak hakarak halo negosio iha Merkadu ida ne’e ” Dehan AMC Francisco de Andrade.

Iha biban ne’e Administrador Municpio husu ba Xefe Merkadu, diretor Gestaun Merkadu no Seguransa sira atu hare ba ema sira nebe mak fa’an sasan iha Estrada oin Parte Merkadu nian, no buka tuir ema nebe mak fa’an fatin ka fo aluga ba ema sira nebe mak sasan estadu nian hodi buka tuir.

Hau husu ba Xefe Merkadu, Diretor JGestaun Merkadu hamutuk ho seguransa sira atu hare ba ema sira nebe mak fa’an sasan iha Estrada oin hodi muda ba fatin seguru no ba ema sira nebe mak fa’an tutan fatin ka fo aluga fatin estadu nian ba ema seluk hodi hetan lukru ba nia a’an rasik ne’e la’os fatin privadu ba ema ida nia deit tanba ne’e ita tenke buka tuir hodi investiga ba ema sira ne’e tamba ema sira ne’e sai hanesan koruptor tamba sasan estadu nian nia ba fo aluga ka fa’an tutan ba ema seluk “ Tenik AMC Francisco de Andrade.

Iha fatin hanesan Segundu Komandante PNTL Municipio Covalima Superientendente Asistente Albino Mauzino dehan, ema nebe mak fo aluga ka fa’an fatin iha Merkadu ba ema seluk ne’e krimi no kontribui ba korupsaun nebe tama iha Lei Pasiva no Ativa.

Fatin sira nebe fa’an no fo aluga ne’e iha lei, se loron – loron ka fulan – fulan ita fo aluga fatin estadu nian ne’e kategoria korupsaun iha lei pasiva no Ativa, tuir lolos sasan estadu ema selu ba estadu la’os selu ba ema pesoal nebe mak fo aluga, no ema nebe mak aluga hodi selu pesoal refere mos krimi no ema nebe mak simu osan ne’e mos krimi, tamba ne’e ha’u husu ohin ba oin imi sira nebe mak aluga fatin estadu nia labele tan selu ba ema pesoal nebe fo aluga tanba sasan estadu nia imi mos iha diretu atu fa’an, maibe ami sei buka tuir ba ema sira nebe mak fo luga ba imi no imi selu osan ba ema refere ” hatutan Superientendente Asistente Polisia Albino Mauzino.

Entretantu iha enkontru ne’e kedas Diretor Gestaun Merkadu Damiao Amaral ho Autoridaade Municipal foti desizaun hamutuk hodi husu ba ema nebe aluga fatin estadu nia la bele selu tan ba ema pesoal nebe mak fo aluga fatin merkadu, negosiante sira nebe mak fa’an sira nia sasan iha sira nia fatin.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac