AMC husu Jestaun Merkadu prepara Kondisaun ba Emprezario ne’ebé halo Aividades iha Merkadu

Foto:Sekretariu AMC halo deskursu iha Sosializaun Lei kona ba Lisensiamentu Mensajens Publisitarias ba negosiates sira iha Salaun Administrasaun Covalima/Foto; Asato Soares

Covalima ( RCCT ) 22-11-21,Ministeriu da Administrasaun Estatal ( MAE ) hala’o Sosializasaun konaba Dekreto Lei Nu. 31 / 2017 no mos Primeiru Alterasaun Dekreto Lei Nu. 51 / 2016 konaba Lisensiamentu Mensajens Publisitarias.

Iha Sosializasaun ne’e Sekretariu Administrador Municipio Covalima Francisco de Jesus Alves hateten Dekretu lei Nu. 33 / 2008 ne’e hakerek konaba Hijene no Ordem Publiku no Tratamentu Lixu sira iha Publiku, atu kria mos kondisaun ne’ebé di’ak ba emprezariu sira ne’ebé halo nia atividade iha Merkadu.

Konaba Hijene no Ordem Publiku, Dekretu lei Nu. 33 / 2008 lei ne’e iha ona no liu husi Lei ne’e mak hamosu tan dekretu Lei sira seluk, atu haforti liu tan no halo gestaun di’ak liu tan, atu kria mos kondisaun ne’ebé di’ak ba emprezariu sira ne’ebé halo nia atividade iha merkadu ka iha fatin ne’ebé deit ” Dehan Sekretariu AMC Francisco de Jesus Alves.

Enkuantu tuir Sekretariu AMC, negosiante ne’ebé fa’an iha trotoar leten parte merkadu oin ne’e difikulta ema nia movimentu ba mai iha merkadu.

Agora dadauk ita hare iha merkadu Suai ninia gestaun ne’e ita presiza mellora liu tan tanba durante ne’e ita nia hare negosiante sira fa’an to’o iha trotoar leten, iha merkadu nia oin, ne’e hanesan fo difikulta ema nia movimentu ba mai, ida ne’e ita hanesan kontra ona lei ne’ebé mak hakerek ona iha dekretu lei, tuir lolos ba ba negosiante sira ne’e hetan multa tamba sira konta ona dekretu lei, maibe buat sira ne’e hotu ita nia negosiante sira la sala tanba ita nia sosializasaun informasaun ba ita nia negosiante sira mak menus tanba ne’e ba oin ita nia parte tenke servisu hamutuk hodi fo informasaun ba negosiamte sira katak labele fa’an iha tortohar leten ” Tenik Sekretariu AMC Francisco de Jesus Alves.

Entretantu iha Sosializasaun ne’e Sekretario Administrador Municipio Covalima Francisco de Jesus Alves husu ba Responsavel Jestaun Merkadoria hamutuk ho Autoridade Municipal sira tenke halo Sosializasaun no fahe informasaun ba Negosiante sira iha Merkadu Suai atu lae fa’an tan iha Trotoar leten hodi nune’e labele fo difikulta ba ema seluk nia Movimentu.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac