AMC husu CCC atu sai Parseiru ida nebe di’ak liu tan ba Governo iha Futuru

Covalima (RCCT) 29-06-21, Administrador Municipio Covalima Francisco de Andrade hanesan mos Presidente Fundador ba Centru Comunidade Covalima, husu CCC atu halo servisu tuir orientasaun no sai honestidade, nia promete, sei kontrola servisu iha CCC, atu nune’e bele lao diak liu tan iha futuru, dehan Administrador Covalima Wainhira partisipa iha Centru Comunidade Covalima (CCC) halo Enkontru Jeral Anual ba dala XX, no apresentasaun relatorio atividades Anual husi Fulan Julho 2019 – Junho 2021.

” Ha’u husu ba se maka servisu iha ne’e atu servisu tuir orientasaun no Importante maka honestidade, tamba kualker instituisaun kuando la iha Honesto maka sei lao ladiak, maibe hau hare CCC sei lao diak liu tan iha futuru, tamba hau mos hanesan Presidente Fundador ba CCC ne’e, hau mos sei kontrola sira atu nune bele lao diak iha Futuru” Administrador ne Dehan.

Administrador Municipio Covalima mos nafatin enkoraja Centru Comunidade Covalima, atu sai Parseiru nebe di’ak ba Governo iha Futuru.

” Ha’u hare iha nemos grupo barak los ona, atu nafatin iha kolaborasaun atu nune bele kapasita sira nian an, hau hare grupo mos barak, depois Programa ne durante Lao diak, nebe hau husu CCC atu sai Parseiru nebe diak ba Governo iha Futuru” Francisco de Andrade enkoraja.

Relasiona ho motivasaun nebe Administrador Covalima fo, Diretor Centro Comunidade Covalima Alberto de Jesus orgulho ho mensajem Administrador Municipio, no nia promesa sei buka dalan ba Programa nebe seidauk halao, sei buka solusaun atu nune bele lao diak iha Futuru.

” Ha’u sente orgulho tebes ho mesajem nebe maka Administrador Munisipio hato’o mai ami konaba atu labele halo servisu para deit iha ne’e nafatin atu Kontinua, nebe ami sei buka dalan ba ida nebe mak seidauk halao, atu nune’e Programa Integrado ho Planu Munisipio ninian iha Futuru” Diretor CCC ne hakotu.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor        : Chamot Nahac