Aldeia 53 Iha Covalima Seidauk Asesu ba linha Eletrisidade

Covalima (RCCT)27-05-21, Aldeia53 iha Municipio Covalima mak sedauk asesu ba iha enerjia Electrisidade no tuir planu EDTL.Ep iha tinan ida ne’e sei halo instalasun ba iha fatin tolu iha Municipio Covalima .

Iha Municipio Covalima durante ne’e iha Aldeia 53 maka seidauk asesu ba iha enerjia electrisidade no ita sei esforsu nafatin atu nune ba oin ita sei halo instalasaun hotu no tuir planu iha tinan ida ne’e sei monta prepagu iha fatin tolu nebe mak iha ona verifikasaun maka hanesan iha aldeia Belulik Kraik, Laktos ho Usekai no orsamenetu mai husi EDTL.EP rasik ” dehan Supervisor edtl.ep Antonio mali.

Supervisor ne’e mos informa katak durante ne’e monta ona prepagu hahu husi Webaba, Salele, Maukatar no mos iha sira seluk tanba hare mos ba iha situasaun guverno nian.

Durante ne’e monta ona prepagu iha fatin balun maka hanesan iha Webaba, Salele, Maukatar nomos iha fatin sira seluk maibe ita mos tenki hare ba iha situasaun ita nia guvernu ida agora dadaun ne’e no ba sira nebe maka agora uza pulsa ahi nian nafatin uza no sira nebe maka durante ne’e seidauk uza pulsa guvernu Edtl.ep iha planu ba oin sei uza mos pulsa,.” Tenik Antonio

Jurnalista: Lito de Jesus

Edito : Chamot Nahac